07-10-17

1 Kor. 13: 13

1Kor13 13z.jpg

06-10-17

Woord

Sta op in GELOOF. 

Ga erop staan zodat je de zegeningen van dit seizoen ontvangen zal. 
Je zult zien dat Mijn doeleinden voor je en niet tegen je zijn. 
Mijn engelen omringen en beschermen je. 
Het is Mijn bedoeling en verlangen je in nog grotere mate te zegenen dan ooit tevoren. 
Ontvang het in geloof op dit moment, luidt het woord des Heren.
Amen.

                          <div style=

05-10-17

1 Joh. 3: 9

1Joh3 9.jpg

04-10-17

Uitspraak

Hoe meer u op Christus lijkt, des te minder zal de wereld rekening met u houden.

Mary Winslow ( 1774 – 1854 )

03-10-17

1 Joh. 2: 5

1Joh2 5.jpg

02-10-17

Woord

Zie, Ik maak alle dingen nieuw.                  Maar de geest, die aan de aarde gebonden is, kan niet opstijgen.                                     Iedere zegen, die Ik je zend, elke vreugde, en elke geslaagde poging om vrij te zijn van armoede en zorg zal een van de banden losmaken, die je aan de aarde bindt.
Het zijn alleen die banden, die je gebonden houden. 

Als je daarvan bevrijd bent, heeft dit tot gevolg, dat je opstijgt naar het rijk waar vreugde is en waardering.
Gekortwiekte vleugels kunnen weer aangroeien. 
Gebroken stemmen kunnen weer krachtig worden en mooier klinken dan ooit tevoren. 
Je vermogen om anderen te helpen zal je spoedig vreugde geven, ook al meen je aanvankelijk, dat het te laat is om aan die hulp nog vreugde te beleven.
Uitgeput en vermoeid naar het lijkt, en afgemat door pijn, zeg Ik je: 'Zie, Ik maak alle dingen nieuw'. 
Die belofte zal worden vervuld.                  Door de jaren heen heb Ik op tedere wijze gesproken, en ook heden nog spreek Ik op tedere wijze tot je, Mijn geliefde, vlak bij je vermoeide oren, die beu zijn van alle geluiden.
'Kom tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt en Ik zal u rust geven', zegt Jezus.

                          <div style=

01-10-17

Jes. 55: 6

Jes55 6.jpg

30-09-17

Jezus spreekt

Velen spreken OVER Mij en verwonderen zich dat hun woorden geen kracht hebben. 

Het zijn niet Mijn Woorden, het zijn woorden over Mij. 
O, wat een verschil.
De wereld is verzadigd met woorden over Mij.
De wereld heeft nodig dat ze Mij ziet, niet dat ze over Mijn kracht hoort, maar dat je die in actie ziet.
Niet dat ze over Mijn vrede hoort, maar dat ze ziet dat deze Mijn volgelingen kalm houdt, onberoerd en onbewogen, wat de uiterlijke omstandigheden ook zijn. 
Niet dat ze over Mijn blijdschap hoort, maar dat ze deze ziet, omdat uit verborgen diepten van zekerheid, waar de ware kracht en vrede wonen, deze naar de oppervlakte van het leven opwelt en geopenbaard wordt aan allen rondom, zegt Jezus.

                          <div style=

29-09-17

Rom. 1: 16

Rom1 16.jpg

28-09-17

Woord

Ben je bereid je over te geven aan Mijn liefde ?.

Weet wel dat dit soms offers van u vraagt !.

Hoe meer je Mijn liefde betoont aan de mensen in nood, hoe meer liefde zal Ik u daarvoor geven.

Want dan ben je Mijn getuige en zul je op de duur ook over Mij kunnen spreken en Mijn wonderen en tekenen zul je zien gebeuren.

Doe alles uit liefde, geef jezelf weg om Mij.

Weet dat Ik voor u zorg en je niet in de steek zal laten.

Weet ook dat je zonder Mij niets kunt doen.

Open je zodat je voor Mij 'n instrument zijt waarmee Ik tot anderen kan gaan.

Mijn verlangen is iedereen te bereiken met Mijn Goddelijke liefde. Amen.

27-09-17

1 Joh. 1: 6

1Joh1 6.jpg

26-09-17

Uitspraak

Er is zo’n afstand tussen deze twee uitersten, tussen u en God, dat wanneer Christus niet tussen deze uitersten zou staan, ze nooit bij elkaar zouden komen.

Jeremiah Burroughs ( 1600 – 1646 )

22-09-17

Woord

Zoek eerst het Koninkrijk van God en zijn gerechtigheid en dit alles zal u bovendien geschonken worden. (Matth. 6:33)
Indien dan uw oog zuiver is, zal geheel uw lichaam verlicht zijn. (Matth. 6:22)
Het oog van de ziel is de wil. 

Als Mijn Koninkrijk, het vinden van dat Koninkrijk, het dienen van dat Koninkrijk, je enige verlangen is, dan zal waarlijk je hele lichaam een en al licht zijn.
Wanneer Ik zeg, dat je eerst het Koninkrijk van God moet zoeken, dan is de eerste stap ervoor te zorgen, dat je wil voor dat Koninkrijk is. 
Dat je alleen maar oog hebt voor de glorie van God. 
En niets liever wilt dan dat Zijn Koninkrijk komt. 
En dat je in alle dingen de voortgang van Zijn Koninkrijk zoekt.
Ken geen waarden dan alleen geestelijke waarden. 
Ken geen voordeel dan alleen dat, wat geestelijk winst oplevert. 
Zoek in alles eerst Zijn Koninkrijk.
Zoek alleen materieel voordeel, wanneer dat voordeel winst voor Mijn Koninkrijk betekent. 
Distantieer je van alle geldswaarden. 
Wandel met Mij. 
Leer van Mij. 
Spreek met Mij. 
Hierin ligt je ware geluk, zegt Jezus.

                          <div style=

21-09-17

Rom. 15: 13

Rom15 13w.jpg

20-09-17

Jezus spreekt

Heer, wij geloven, kom ons ongeloof te hulp. (Marc. 9:24).
Deze kreet van het menselijk hart drukt evenzeer de menselijke nood uit als de kreet, die tot Mij werd gericht toen Ik op aarde was. Daaruit blijkt, dat de ziel gegroeid is.

Als een ziel zich bewust wordt van Mij en van Mijn macht, en Mij kent als Helper en Verlosser, dan gaat zo'n ziel steeds meer in Mij geloven.                                                  Tegelijkertijd is die ziel zich meer dan voorheen bewust, dat hij tekort schiet in volkomen vertrouwen op Mij.
'Heer, ik geloof, kom mijn ongeloof te hulp!'. 

De groei van de ziel - een toename van het geloof - dan een roep om meer geloof - een smeken om alle ongeloof en alle gebrek aan vertrouwen te overwinnen.
Die kreet wordt gehoord. 
Dat gebed wordt beantwoord. 
Meer geloof, en te zelfder tijd meer bekwaamheid om te zien, waar het ontbreekt aan geloofsvertrouwen.                               Mijn kinderen, probeer naar boven te gaan langs dit pad, dat je bij elke stap nader tot Mij brengt, zegt Jezus.

                          <div style=

19-09-17

Matt. 16: 28

Matt16 28.jpg

18-09-17

Uitspraak

Het gebed houdt de mens van de zonde af,
of de zonde houdt de mens van het gebed af.

John Bunyan ( 1628 – 1688 )

17-09-17

Luc. 11: 28

Luc11 28.jpg

16-09-17

Jezus spreekt

Blijf even staan op de drempel van Mijn huis van overvloed.                                                                              Houd even stil in ontzag en in de vreugde van aanbidding.                                                                                 Ik zal je de wensen van je hart geven.                                                                                                               Geef je verlangens zelf, ontstaan als ze zijn in de verbondenheid met de Goddelijke Geest, en ontvang hun vervulling.                                                                                                                                                  Weet dit en laat je hart zingen van de blijdschap over dit wonder van voorziening en genezing, zegt Jezus.

15-09-17

Ps. 52: 3

Ps52 3.jpg

14-09-17

Woord

Alles wat er gebeurt in de wereld is er om uw ogen te openen.  

Zie je niet dat er grote spanning heerst die mensen niet kunnen begrijpen!.

Wanneer ze Mij niet kennen zal het voor hen zeer duister worden.

De natuur laat zien dat er beroering komt die niet te stuiten is.  

Besef dat de tijd begint te korten en dat een ieder Mijn liefde nodig zal hebben om stand te houden.

De wereld is in verval, de maat van verwarring wordt steeds groter.

Het is helaas een zwakke en ontaarde wereld.

Maar Mijn kinderen moeten beseffen en geloven dat Mijn liefde nooit zal ophouden te bestaan zelfs ook niet in de moeilijkste tijden. 

Zie naar Mij en kom dicht bij Mij, want alleen zal het niet gaan.

Mijn kracht zal openbaar in je moeten worden door de Heilige Geest. 

Het besef moet groeien van het zoon- en dochterschap van Mijn kinderen.                            Weet dat Ik uitzie naar nog zo velen die Mij nog niet kennen.

Ga en vertel hen het goede nieuws. Amen 

13-09-17

Luc. 1: 37

Luc1 37w.jpg

12-09-17

Uitspraak

De wereld is onkundig van Christus en van zichzelf.

Ralph Erskine ( 1685 – 1752 )

11-09-17

Rom. 12: 10

Rom12 10.jpg

10-09-17

Woord

Je kunt je levensweg en bestemming veranderen door rekening te houden met Mijn wil en doeleinden. 

Richt je gedachten op de dingen die je opbouwen in plaats van alles wat je wil afbreken. 
Richt je steeds op het positieve en laat geen ontmoediging en wanhoop toe, zegt de Heer. 
Ik ben echt met je om je te brengen naar overwinningen. (Jer. 29:11)

                          <div style=

09-09-17

Marc. 11: 24

Mar11 24.jpg

08-09-17

Jezus spreekt

Ik zal je geenszins begeven,
Ik zal je geenszins verlaten. (Hebr. 13:5)
Mijn Woord is onfeilbaar waar. 

Door alle eeuwen heen hebben duizenden ervaren, dat Ik nooit verander, dat Ik het nooit opgeef en dat Mijn liefde nooit faalt.  'Geenszins begeven'. 
'Geenszins verlaten'. 
Dit betekent niet alleen, dat Ik tegenwoordig ben, maar...
Mijn liefde zal je nooit verlaten, Mijn liefdevol begrijpen zal je nooit verlaten, Mijn kracht zal je nooit verlaten. 
Bedenk toch wat Ik allemaal ben:
Liefde - dan ben je eeuwig verzekerd van liefde.
Kracht - dan kun je eeuwig verzekerd zijn van kracht, in elke moeilijkheid en in ieder gevaar.
Geduld - dan is er altijd een, die het nooit kan opgeven.
Begrip - dan zul je altijd begrepen worden.
Kun je te toekomst vrezen, als deze je zoveel te bieden heeft?. 
Geliefde, 'zet je hart op de dingen, die boven zijn' (de hogere, geestelijke dingen), 'en niet op de dingen, die van de aarde zijn' (de lagere, tijdelijke dingen) en je zult ontdekken hoe rijk je bent, zegt Jezus. 

                          <div style=

07-09-17

Jes. 5: 16

Jes5 16.jpg

06-09-17

Uitspraak

God kent geen problemen, alleen plannen. 

( Corrie ten Boom ) 

30-08-17

1 Kon. 8: 45

1Kon8 45.jpg