16-04-17

Joh. 19:30

Joh19 30.jpg

15-04-17

Uitspraak

Wie verlangt zingt met het hart, al zwijgt hij;
wie niet verlangt is stom voor God, hoe hard zijn stem ook klinkt.

Aurelius Augustinus (354 – 430)

14-04-17

Rom. 14: 17

Rom14 17z.jpg

13-04-17

Jezus spreekt

Sta op, wordt verlicht, want uw licht komt en de heerlijkheid des Heren gaat over u op'.
Tot allen, die Mij liefhebben, klinkt op deze dag, Mijn dag, de roep om op te staan vanuit aardse banden, vanuit zonde en vanuit traagheid en depressie, wantrouwen, vrees en alles wat een belemmering vormt om tot het opstandingsleven te komen. 
De roep komt, om op te staan tot schoonheid, tot heiligheid, tot vreugde en vrede, tot een werken, geïnspireerd door liefde en blijdschap, en om op te staan vanuit de dood tot het Leven.
Bedenk, dat de dood de laatste vijand was, die Ik heb vernietigd, zodat daarmee Mijn overwinning volkomen werd. 
Je hebt dus niets te vrezen. 
Ook de zonde is overwonnen en vergeven, als je met Mij leeft en wandelt en werkt. 
Alles, wat je terneerdrukt, alles wat je vreest, is niet in staat je kwaad te doen. 
Deze dingen zijn slechts schijn. 
De ware machten heb Ik overwonnen in de woestijn, in de Hof van Gethsémane, aan het kruis en in het graf.
Laat er niets zijn, dat je opstandingsleven belemmert. 'Opgestaan met Christus', zei Mijn dienstknecht Paulus. 
Tracht dit opstandingsleven meer en meer te leren kennen. 
Dat is een leven van overwinning. Met recht werd van dit opstandingsleven gezegd: 'Ik leef, dat is, niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij'. 
Als je bij het lege graf blijft staan, zijn vrees en wanhoop en tranen het onvermijdelijke gevolg: 'Zij hebben mijn Heer weggenomen en ik weet niet, waar zij Hem neergelegd hebben'.
Sta op uit je vrees en ga uit in het zonlicht om Mij, je opgestane Heer, te ontmoeten. 
Iedere dag zullen er vele dingen op je weg komen, die je in de geest van het graf ofwel in de geest van de opstanding tegemoet kunt treden. 
Kies weloverwogen het een en verwerp het ander, zegt Jezus.
</p>
                          <div style=

12-04-17

Joh. 8: 36

Joh8 36D.jpg

11-04-17

Jezus spreekt

De lente brengt haar boodschap van hoop.
Niet alleen verkondigt ze de waarheid dat de natuur zich verheft uit haar tijd van verval en somberheid tot een nieuw leven.               Maar, ze spreekt zeker ook tot de enkeling, tot volkeren, tot Mijn wereld van het feit dat de tijd van verval en somberheid ook voor hen kan voorbijgaan, en dat, uit strijd en beroering, onheil en zonde, men kan opspringen tot een nieuw en verblijdend opstandingsleven.
Maar de natuur gehoorzaamt aan Mijn wetten. 

Door haar gehoorzaamheid is het dat de bezieling tot nieuw leven wordt gevolgd door de schoonheid van herrezen kracht.
Vandaar dat alleen wanneer de mens aan Mijn wil gehoorzaamt en werkt volgens Mijn Goddelijk plan voor hem, er harmonie kan volgen op chaos, vrede op oorlog, en een heerschappij van liefde kan volgen op een van conflicten en bloedbaden, zegt Jezus.

                          <div style=

10-04-17

Gal. 6: 5

Gal6 5.jpg

09-04-17

Uitspraak

Bid dikwijls, want het gebed is een schild voor de ziel, een offer aan God en een roede voor de satan.

John Bunyan (1628 – 1688)

08-04-17

Woord

Geniet de schoonheid van elke bloem en beleef vreugde aan de zang van de vogels en de kleur van de bloemen. 

Neem de schoonheid van lucht en kleuren in je op. 
Ik ben met je. 
Wanneer Ik een mooie gedachte tot uitdrukking wil brengen, dan schep Ik een prachtige bloem. 
Ik heb je dit al verteld. 
Denk er over na.
Als Ik de mens wil laten zien wie Ik ben - wie Mijn Vader is - dan streef Ik er naar een zeer goed karakter te vormen.
Je moet jezelf zien als een schepping, waarin Ik eigenschappen tot uitdrukking breng, zoals Ik een gedachte tot uitdrukking breng in een lieflijke bloem.
Wanneer je dit ziet, dan zul je in alle dingen je uiterste best doen om Mijn beeltenis in je weer te geven, in geestelijke schoonheid, in denkkracht, in gezondheid, in kleding.
Drink de schoonheid in. 
Zodra je ziel de schoonheid van een bloem of van een boom in zich heeft opgenomen, laat deze een beeld achter, dat zich weerspiegelt in al je handelingen. 
Bedenk, dat geen gedachte aan zonde of lijden, aan het komende kruis en de verachting, Mij ooit heeft verhinderd de schoonheid van de bloemen te zien.
Zoek naar schoonheid en vreugde in de wereld om je heen. 
Kijk naar een bloem totdat de schoonheid ervan een deel wordt van je eigen ziel. 
Het zal door jou weer aan de wereld worden teruggegeven in de vorm van een glimlach, een woord van liefde, een vriendelijke gedachte of een gebed.
Luister naar een vogel. 
Neem zijn lied aan als een boodschap van Mijn Vader. 
Laat het in je ziel doordringen. 
Ook dat zal aan de wereld worden teruggegeven in de vorm van een glimlach, een woord van liefde, een vriendelijke gedachte of een gebed. 
Lach meer, en lach dikwijls. Verspreid meer liefde. 
Ik ben met je. 
Ik ben je Heer.

                          <div style=

07-04-17

1 Joh. 5: 4

1Joh5 4.jpg

06-04-17

Uitspraak

Geloof is voor het gebed wat de veren zijn voor een pijl; zonder geloof raakt het gebed zijn doel niet.

J.C. Ryle ( 1816 – 1900 )

05-04-17

2 Kor. 6: 16

2Kor6 16.jpg

04-04-17

Jezus spreekt

Bedenk, dat je slechts een instrument bent. 
Het is niet aan jou om te beslissen hoe of wanneer of waar je moet handelen. 
Dat alles bepaal Ik. 
Zorg ervoor, dat je heel goed voor Mijn werk te gebruiken bent. 
Alles, wat je belemmert om bruikbaar te zijn, moet worden weggenomen.
Mijn kruis is het, waarop de lasten van de wereld zijn gelegd. 
Hoe dwaas is Mijn discipel, die zijn eigen lasten tracht te dragen, als er maar één plaats voor is - Mijn kruis.
Dan lijkt hij op een vermoeid man, die op een hete stoffige weg een zwaar pak draagt, terwijl alles geregeld is om het voor hem te vervoeren. 
De weg, het landschap, de bloemen, de schoonheid om hem heen - alles bestaat niet meer voor hem.
Maar, Mijn kinderen, misschien denk je wel bij jezelf dat Ik heb gezegd: 'Neem dagelijks je kruis op en volg Mij'.
Ja, maar het kruis, dat je gegeven is, is slechts een kruis, dat moet dienen om daarop het eigen ik te kruisigen; het eigen ik, dat alle voortgang en blijdschap belemmert en verhindert dat Mijn Levenskracht en Geest door je heen stroomt.
Luister naar Mij, heb Mij lief, verblijd je in Mij. Verheug je, zegt Jezus.
</p>
                          <div style=

03-04-17

Jak. 1:25

Jak1 25.jpg

02-04-17

Woord

Kom bij Me met geloof en hoop. Kom met verwachting. Kom en weet dat de weg die Ik voor je klaar heb een veel betere reis is dan jezelf kunt zien.

Weet dat je in deze zeer specifieke tijd geestelijk kan groeien.
Je kunt Mij beter leren kennen.
Je mag komen en ontvangen de genade, de wijsheid en de vreugde die Ik voor je klaar heb. Kom en geniet van Me in dit seizoen, zegt de Heer God.
Amen.

                          <div style=

01-04-17

Marc. 1: 15

Mar1 15.jpg

31-03-17

Uitspraak

De mens is een ziel met een lichaam.

De ziel is geestelijk en eeuwig.
Het lichaam is aards en tijdelijk.
Eugène Vandevoort ( 1949 - ... )

28-03-17

Jes. 26: 4

Jes26 4D.jpg

27-03-17

Jezus spreekt

Aanvaard het leven als een opdracht; elke stap ervan dient geoefend te worden totdat hij volmaakt kan worden gedaan, dat wil zeggen: met geduld, met harmonie in de ziel en rust.
Bedenk dat de Christus van de nederige wegen met je is. Zijn ' Wèl gedaan, gij goede en getrouwe slaaf wordt gesproken niet tegen de groten der aarde, maar tegen de nederige drager van pijn en kwelling, tegen de geduldige arbeider op ' s levens terreinen van dienstbaarheid.
Zo worden je zelfs op de kalmste dag en op de nederigste wijze machtige kansen geboden om de Koning der koningen te dienen.
Let erop dat je die gelegenheden verwelkomt en er niet ontstemd over bent. 

26-03-17

Ps. 107: 1

Ps107 1.jpg

25-03-17

Uitspraak

Het gebed in Christus’ Naam is de sleutel die ons de schatkist der genade opent en het magazijn van Zijn toorn toesluit.

Willem Teelinck ( 1579 –  1629 )

24-03-17

Woord

Laat alles los in Mijn handen, ontspan je en geloof dat Ik God ben bij Wie niets onmogelijk is.            Vrees dus niet want vrees wijst op ongeloof.

Rust bewijst dat je Mij gelooft.                           Daarom gebruik iedere situatie om Mij de gelegenheid te geven als God iets te kunnen doen in uw situatie zodat je verder kunt groeien in geloof en daardoor ga je Mij nog meer vertrouwen en Mij God laten zijn in uw leven. 

Weet dat Ik alles heb overwonnen en daar is niets in het universum wat Ik niet kan doen. 

Alles , maar ook alles heb Ik onder controle. 

Het gaat maar goed met de mens als hij Mij wil aannemen om in zijn leven alles te laten verlopen zoals Ik het heb voorzien. 

Spijtig, velen kiezen hun eigen weg te gaan. 

Het is niets wat zij voortbrengen. 

Ik heb ervoor gekozen het met de mens te doen in liefde en in medeleven. 

Weet dan, dat wat je aan moeilijkheden ook tegen komt, voor Mij niets onmogelijk is om er een oplossing aan te geven. 

Geloof in Mij en je gaat zien en ervaren dat Mijn liefde voor u oneindig is. Amen.


                          <div style=

23-03-17

Ps. 4: 4

Ps4 4.jpg

22-03-17

Uitspraak

Wie niet zoekt toe te nemen die neemt af, want in de Godzaligheid is geen stilstaan.
Theodorus à Brakel ( 1608 – 1669 )

21-03-17

Tit. 3: 7

Tit3 7.jpg

20-03-17

Woord

Mijn geliefde,zegt Jezus.

Het is niet het belangrijkste tot welke plaatselijke gemeente je behoort, maar het gaat om jouw persoonlijke relatie met Mij.
Als Mijn Geest in jou is, voel Ik Mij goed.
Als Mijn Geest jou in de ochtend kan wekken, dan voel Ik Mij als een geliefde.
Laat je in de ochtend wekken bij het oor.
Als Ik je wek, dan komen die woorden van liefde in jouw geest, want Ik wil als een geliefde tot jou spreken.
En daarom wil Ik dat jij de komende tijd, voordat jij opstaat, tegen Mij zegt!" Heer, spreek tot mij ".
En dan zal jij merken, dat Ik tot jou spreek en dat wij dan samen als geliefden onze dagen gaan invullen.
Het kan wel gebeuren dat Ik ineens jouw dag omgooi en tegen je zeg: " Ga naar ... die en die ... en deel Mijn liefde met die persoon en durf genezing uit te spreken ".
Als jij daartoe bereid bent, ga jij een periode in van wonderen en tekenen.
Het is het verlangen van jouw hart om Mij te dienen en Ik laat Mij graag dienen.
Maar vergeet niet dat ook Ik jou wil dienen.
Amen.

                          <div style=

19-03-17

Jes. 42: 16

Jes42 16D.jpg

 

18-03-17

Woord

Vrees niet. 

Vrees is zonde en de 'volmaakte liefde drijft de vrees uit'. 
In het hart, waarin Ik woon, is geen plaats voor vrees. 
Vrees vernietigt de hoop. 
Waar liefde of waar geloof is, kan vrees niet bestaan.
Vrees is de vloek van de wereld. 
De mens is bang - bang voor armoede, bang voor eenzaamheid, bang voor werkeloosheid, bang voor ziekte.
De angsten van de mens zijn vele, zeer vele. 
Natie is bevreesd voor natie. 
Vrees, vrees, overal vrees. 
Bestrijd de vrees, zoals je een plaag zou bestrijden. 
Werp die uit je leven en uit je huis.          Vecht er in je eentje tegen. 
Strijd er gezamenlijk tegen. 
Laat je nooit vrees inboezemen.                   Het is een kwade bondgenoot.                    Vrees voor straf. 
Vrees voor smaad.
Alle werk waarmee deze vijand van Mij zich bezig houdt, is werk dat tegen Mij gericht is. 
Ban het uit. 
Er moet een andere en een betere weg bestaan.
Vraag het Mij en Ik zal het je laten zien, zegt Jezus.

                          <div style=

17-03-17

Luc. 1: 37

Luc1 37.jpg

16-03-17

Uitspraak

Wie verlangt zingt met het hart, al zwijgt hij;
wie niet verlangt is stom voor God, hoe hard zijn stem ook klinkt.

Aurelius Augustinus ( 354 –430 )