08-12-17

Hand. 16: 31

Hand16 31do.jpg

07-12-17

Woord

Buig voor Mijn aanspraken.
Gehoorzaam aan Mijn wil, dat is Gods wil, want Mijn SPIJZE was altijd de wil te doen van HEM die Mij gezonden had. 

Door aan die wil te gehoorzamen, deze je eigen te maken, moet al wat je wilt worden toegestaan.
Die wil is scheppend, waarborgt een volmaakt resultaat, en aangezien het Gods wil is (Een en ondeelbaar), verzekert hij de mens van al wat uit God is - liefde, vrede, blijdschap, kracht, in de mate waarin een van Zijn schepselen deze in zich op kan nemen, zegt Jezus.

                          <div style=

06-12-17

Joh.1: 23

Joh1 23d.jpg

05-12-17

Uitspraak

Volmaakter kan een mens niet zijn dan hij die zijn eigen onvolmaaktheden ontdekt.

Aurelius Augustinus ( 354 – 430 )

04-12-17

2 Kor. 5: 11

2Kor5 11.jpg

03-12-17

Woord

Staat je hart standvastig gericht naar Mijn koninkrijk dan zal Ik al het oude puin dat je bezoedelde weghalen en ga je een nieuwe tijd van verfrissing in de Geest in.                                                   Deze nieuwe weg zal je bemoedigen en nieuwe hoop en duidelijkheid brengen.

(Ps. 72:6 )

Eugène

 

02-12-17

Rom. 8: 31

Rom8 31.jpg

01-12-17

Woord

Het pad is beproefd, elke stap is gepland met het oog op je vooruitgang. 

Toets je werk nooit aan wat anderen kunnen volbrengen of aan wat zij ongedaan laten. 
Aan jullie is het, de opdracht uit te voeren, waarvoor Ik jullie heb gesteld. 
Ga voorwaarts in Mijn kracht en in de geest van het avontuur.
Ongedroomde hoogten kunnen op deze wijze worden bereikt. 
Trek nimmer je bekwaamheid in twijfel. 
Het was aan Mij om daarover te beslissen. 
Geen ervaren leider zou een volgeling aan een taak zetten die zijn kracht te boven ging. 
Vertrouw Mij, je Leidsman.
De wereld zou allang voor Mij gewonnen zijn, indien Mijn volgelingen onverschrokken waren geweest, bezield door hun geloof in Mij. 
Het is geen nederigheid om te aarzelen de grote opdracht uit te voeren die Ik geef. 
Het is een gebrek aan geloof in Mij.       Wachten tot je je sterk voelt, is lafhartig. 
Mijn kracht wordt gegeven voor de taak, maar Ik schenk haar niet voor de periode van aarzeling voordat je begint.
Hoe veel van Mijn werk blijft onverricht door gebrek aan GELOOF. 
Telkens opnieuw kan worden gezegd: 'Hij deed niet vele machtige werken vanwege het ongeloof van deze volgeling', zegt Jezus.

                          <div style=

30-11-17

1 Kor. 15: 21

1Kor15 21.jpg

29-11-17

Uitspraak

Kijk terug en dank God. 

Kijk vooruit en vertrouw God.                                                   Kijk om je heen en dien God.

28-11-17

Jes. 41: 10

Jes41 10m.jpg

27-11-17

Woord

Ik hef mijn ogen op naar de bergen:
Vanwaar zal mijn hulp komen?.
Mijn hulp is van de Here, 
die hemel en aarde gemaakt heeft.
(Psalm 121:1,2).
Ja!. Hef altijd je ogen op, van het vuile en lage en verkeerde van de aarde, naar de bergen des Heren.                                                         Hef vanuit de armoede je ogen op naar de Here om hulp. 

Hef in zwakke momenten je ogen op naar de bergen des Heren.
Train je oog door het steeds op die verte te richten. 
Train het steeds meer en steeds verder te zien, totdat de bergtoppen in de verte je bekend voorkomen.
De bergen des Heren. 
De bergen, vanwaar je hulp komt.                Een verschroeide aarde kijkt op naar de bergen vanwaar de rivieren, de stromen, het leven komt. 
Kijk jij daarom ook naar de bergen.              Van die bergen komt hulp. 
Hulp van de Heer - die hemel en aarde gemaakt heeft.
Zie dus voor al je geestelijke noden op naar de Heer, die de hemel gemaakt heeft, en zie voor al je tijdelijke noden op naar Mij, aan wie dit alles toebehoort, de Heer, die de aarde gemaakt heeft, zegt Jezus.
<img style="margin: 0px 0.2ex; vertical-align: middle; max-height: 24px;" src="https://mail.google.com/mail/e/1f525" alt="

26-11-17

Doordenkertje

Velen hebben geen idee van een levende Heer, de H. Geest, die in de gelovigen woont en door hen heen werkt om anderen te redden en te genezen. ( Ez. 36: 26-27 ) 

25-11-17

1 Sam. 2: 30

1Sam2 30.jpg

24-11-17

Ps. 119: 50

Ps119 50.jpg

23-11-17

Woord

Mij verheerlijken is, al lovende, Mijn karakter weerspiegelen in je leven.                    Opstijgen met vleugels als van adelaars, hoger en hoger, om je steeds dichter tot Mij te verheffen.
Mij loven is zingen, je hart zich laten ontroeren. 

Mij verheerlijken is precies hetzelfde tot uitdrukking brengen, maar dan door middel van je hele wezen, je hele leven.
Wanneer Ik zeg: 'Verblijd je, verblijd je', dan oefen Ik je om dit tot uitdrukking te brengen in je hele natuur.
Het Mij verheerlijken door geheiligde levens en toegewijde harten vol liefde, dat is de muziek van de hemel, zegt Jezus.

                          <div style=

22-11-17

Matt. 18: 20

Matt18 20d.jpg

21-11-17

Uitspraak

Het is geen dwaasheid om weg te geven wat je niet kunt behouden, om daarmee te krijgen wat je niet kunt verliezen.

( Jim Elliot, zendeling in Ecuador in jaren '50 )

20-11-17

Ps. 37: 3

Ps37 3.jpg

19-11-17

Doordenkertje

De kerk is niet alleen maar een gebouw. 

Wij "zijn" de kerk en wij allen zijn geroepen om te dienen.

18-11-17

Hand. 17: 28

Hand17 28.jpg

17-11-17

Woord

De vrede van God bevindt zich dieper dan alle kennis van 's werelds verstandigsten. 

In dat kalme rijk van de Geest, waar allen wonen die worden geleid door Mijn Geest, daar kunnen alle geheimenissen worden geopenbaard, alle verborgen Koninkrijkswaarheden worden getoond en geleerd.
Leef daar, en waarheid dieper dan alle kennis zal je worden geopenbaard.
Hun gedachtengangen zijn uitgegaan in de gehele wereld - zo plant de invloed zich voort, in steeds breder kring, van hen die dicht bij Mij leven.
Neem de tijd om met Mij te zijn.                 Acht alle dingen schade, opdat je Mij moge bezitten, zegt Jezus.

                          <div style=

16-11-17

Col. 4: 6

Col4 6.jpg

15-11-17

Uitspraak

Wie verlangt zingt met het hart, al zwijgt hij;
wie niet verlangt is stom voor God, hoe hard zijn stem ook klinkt.

Aurelius Augustinus ( 354 – 430 )

14-11-17

Fil. 1: 6

Fil1 6d.jpg

13-11-17

Doordenkertje

Elk nieuw geboren kind is een geweldig geschenk maar je verliest er wel een stukje eigenheid door.

12-11-17

2 Kron. 36: 15

2Kron36 15.jpg

11-11-17

Woord

O Mijn kinderen, wees aandachtig met alles wat je doet.

Zie toe welke keuzes je maakt, weet dat satan op de loer ligt om je te overvallen met zijn misleidingen.

Blijf zeer dicht bij Mij, want bij Mij kun je rust vinden voor je ziel. 

Daar vind je alles, wat in deze tijd in de wereld niet te vinden is.

Ook al zijn de communicatie mogelijkheden ook zo groot, de mens verliest het communiceren met elkaar vanuit het hart. 

Ik sta er klaar voor om de bedrukte harten te beluisteren. 

Ik sta klaar met al Mijn liefde en bewogenheid om je op te vangen, je aan te raken en je te bemoedigen.

De wereld wordt beroerder en beroerder. 

Weet in welke tijd je nu leeft. 
Iedere tijd heeft zijn moeilijkheden, maar wees waakzaam,  je kent dag noch uur. 
Zorg dat je klaar bent om met Mij mee te gaan. 
Niets kun je meenemen; alleen je overgave in geloof in Mij!.
Amen.

10-11-17

2 Sam. 22: 31

2Sam22 31.jpg

09-11-17

Uitspraak

Een christen is letterlijk “van Christus”; niet iemand die alleen maar vaag beïnvloed is door de christelijke leer, maar iemand die zijn of haar fundamentele loyaliteit heeft omgezet naar Jezus.
Christenen begrijpen de alles-of-nietskeuze die ons wordt opgelegd door de enorme omvang van Jezus’ aanspraken op ons.

Tim Keller ( 1950 )