11-01-18

Woord

Blijf in Mij en Ik in u.
Denk dit jaar veel na over deze overweldigende waarheid. 

Je moet dit jaar in Mij blijven om te kunnen delen in het Geestes-leven van het heelal, in de scheppingskracht en energie daarvan. 
Zo ben je een deel van Gods geheel.
Maar Ik moet in je blijven, want alleen zó kan Ik Mijn liefde en kracht en waarheid tot uitdrukking brengen doordat je ze vertolkt in woord, blik en daad.
In deze woorden van Mij heb je Mijn tweevoudige natuur.
De sterke Beschermer!. 
Zo sterk om te beschermen; en Ik bied je alle voorzieningen die nodig zijn.
En dan heb je Mij in Mijn nederigheid, één met jou, je trouwe Metgezel, die in je woont en van je afhankelijk is. 
Denk over deze dingen na, zegt Jezus.

                          <div style=

10-01-18

Rom. 8: 28

Rom8 28v.jpg

09-01-18

Uitspraak

De wereld is onkundig van Christus en van zichzelf.
 
Ralph Erskine ( 1685 – 1752 )

07-01-18

Ef. 2: 8

Ef2 8.jpg

06-01-18

Woord

Heb Mij lief en doe Mijn wil. 

Geen kwaad zal je overkomen.                   Maak geen zorgen voor de dag van morgen. 
Als je rust in Mijn tegenwoordigheid brengt dat innerlijke vrede. 
Ik zal je helpen. 
Je verlangen zal vervuld worden.              Vrede reinigt als een stil stromende rivier en spoelt alle prikkels weg.
Je zult onderricht worden; ga door deze tijden van gebed, ook al schijnen ze vruchteloos. 
De duivel zal op alle mogelijke manieren trachten er een eind aan te maken. 
Sla geen acht op hem. 
Hij zal zeggen, dat er zo boze geesten kunnen binnenkomen. 
Let niet op hem.
Laat je zenuwen tot rust komen.        Vermoeide zenuwen weerspiegelen Gods kracht niet, maar geven weer dat zij Gods kracht tegenwerken.                                             Blijf onder alle omstandigheden hoopvol.
Wees niet bang voor armoede. 
Laat je geld vrijelijk rollen. 
Ik zal het laten binnenstromen, maar jij moet het weer uitgeven. 
Ik zend nooit geld om het te laten liggen, maar Ik geef het slechts aan hen die het doorgeven. 
Houd niets voor jezelf. 
Pot niets op. 
Bezit alleen wat je nodig hebt en gebruikt. 
Dit is Mijn wet voor het discipelschap, zegt Jezus.

                          <div style=

05-01-18

2 Kor. 5: 21

2Kor5 21za.jpg

04-01-18

Uitspraak

Zalig is hij, in wie het Woord is, die voor het Woord leeft en die door het Woord bewogen wordt.
 
Bernardus van Clairvaix ( 1090 – 1153 )

03-01-18

Gen. 1: 27

Gen1 27.jpg

02-01-18

Woord

Bid zonder ophouden, totdat elke gedachte en elke wens een gebed is. 

Dit kan alleen zo zijn door het plan van herinnering op te volgen, dat Ik je heb voorgehouden.
Hoe zelden beseffen Mijn volgelingen dat geestelijke oefening even noodzakelijk is als elke andere oefening teneinde volmaakt te worden in enige kunst of arbeid.
Door het gezwoeg van de kleine vorderingen gedurende de oefening is het, dat je zult opstijgen tot geestelijke bekwaamheid, zegt Jezus.

                          <div style=

01-01-18

Ps. 3: 6

Ps3 6.jpg

31-12-17

Doordenkertje

De HEER spreekt tot degenen die bereid zijn te luisteren.

30-12-17

Ps. 4: 4

Ps4 4w.jpg

29-12-17

Woord

Vrees geen kwaad, omdat Ik het kwaad heb overwonnen. 

Het heeft de macht alleen diegenen te schaden, die zich niet onder de bescherming van Mijn Bloed stellen. 
Dit is geen kwestie van gevoel, het is een vaststaand feit.
Al wat je hebt te doen is met grote zekerheid te zeggen, dat wat het ook is, niets je kwaad kan doen, omdat Ik het heb overwonnen. 
Mijn Kind, wees zeker van Mijn overwinnende macht, niet alleen in de grote, maar ook in de kleine dingen van je leven. 
Weet, dat alles wel is. 
Wees ervan overtuigd. 
Breng dit in toepassing. 
Leer het totdat je het feilloos en automatisch doet.
Maar pas het eerst toe bij de kleine dingen, en dan zul je bemerken, dat je het ook gemakkelijk en vanzelf, met liefde en vertrouwen, in de grote dingen van het leven doet, zegt Jezus.

                          <div style=

28-12-17

Joh. 6: 29

Joh6 29.jpg

27-12-17

Uitspraak

Als je in de verkeerde trein zit dan heeft het geen zin om door het gangpad de andere richting op te lopen. 

Dietrich Bonhoeffer 

23-12-17

Jak. 5: 16

Jak5 16di.jpg

22-12-17

Woord

Zeer arm is het leven dat niet de rijkdommen van het Koninkrijk kent.                               Een leven dat zich moet verlaten op de prikkelingen van de zintuigen, dat niet weet en niet zou kunnen beseffen, dat verrukking, blijdschap, verwachting, verwondering en voldoening alleen werkelijk verkregen kunnen worden in de Geest.
Leef om de mensen tot het besef te brengen van al wat ze in Mij kunnen vinden. 

Ik, die niet verander, kan de ziel van de mens voorzien van de vreugden en verrukkingen, zo gevarieerd dat ze hem telkens wisselende taferelen van schoonheid bieden.
Ik ben waarlijk Dezelfde, gisteren, heden en tot in eeuwigheid; maar de mens, veranderend naarmate hij dichter en dichter gebracht wordt tot het besef van al wat Ik voor hem kan betekenen, ziet in Mij dagelijks nieuwe wonderen. 
Er kan geen gebrek aan blijde avonturen zijn in een leven, geleefd met Mij, zegt Jezus.

                          <div style=

21-12-17

Jak. 4: 10

Jak4 10do.jpg

20-12-17

Woord

Het kan vaak voorkomen, dat Ik niets openbaar, niets beveel en geen leiding geef. 

Maar het is duidelijk, dat het je weg en je taak is om dagelijks meer en meer te groeien in de kennis van Mij. 
Deze stille tijd met Mij zal je in staat stellen dat te doen.
Het kan zijn, dat Ik je vraag om stil voor Mij te zitten, terwijl Ik geen woord zeg, dat je kunt opschrijven.                                     Toch zal dit wachten in Mijn tegenwoordigheid troost en vrede brengen. 
Alleen vrienden, die elkaar begrijpen en liefhebben, kunnen stil wachtend bij elkaar zitten.
En misschien zal Ik onze vriendschap bewijzen door je te vragen in stilte te wachten, terwijl Ik bij je blijf, zeker van je liefde en begrip. Wacht daarom, heb lief, en verblijd je, zegt Jezus.

                          <div style=

19-12-17

Ps. 63:4

Ps63 4do.jpg

18-12-17

Doordenkertje

Het leven begint aan het einde van je comfortzone.

17-12-17

Rom. 8: 38

Rom8 38.jpg

16-12-17

Woord

Je moet zonder aarzeling Mijn wil gehoorzamen, wil je Mijn zegeningen verwezenlijken. 

Het is een rechte en smalle weg, die voert tot in Mijn Koninkrijk.
Als de mens zich afwendt om zijn eigen wil te doen, dan bevindt hij zich misschien op zijwegen waar Mijn vruchten van de Geest niet groeien, waar Mijn zegeningen niet worden uitgestort.
Je moet eraan terugdenken dat je ernaar verlangd hebt een wereld te helpen, waarvan de smarten je ziel hebben aangegrepen. 
Begrijp je niet dat Ik bezig ben om je gebeden te verhoren?.
De wereld wordt niet altijd geholpen door degene die in het zonlicht wandelt op een met bloemen bestrooid pad. 
Geduldig lijden, beproevingen die moedig gedragen worden, deze tonen de mens een moed die slechts bewaard kan worden door Goddelijke bijstand, zegt Jezus.

                          <div style=

15-12-17

Ps. 84:6

Ps84 6do.jpg

14-12-17

Uitspraak

De tijd vliegt, zegt men. Maar men vergist zich: de tijd blijft en wij zijn het die vliegen.

Anoniem

13-12-17

Woord

Laat Mij je iets openbaren want dan ga je zien dat het reeds lang bekend stond in Mijn Woord.

Er staat geschreven: dat Mijn volk ten gronde gaat bij gebrek aan kennis

Zo lees je elders dat " Indien openbaring ontbreekt, verwildert het volk.". 

Dat is nu net wat in vele religie kerken het probleem is.

Het is mensenkennis, de kennis naar de zintuigen die er staan, maar niet naar wat Ik hen hiermee wil duidelijk maken. 

Indien Ik het hen niet openbaren kan doordat ze met de tekst zelf bezig zijn en niet met Mij zelf, zullen zij telkens de bal misslaan. 

Het wordt eigen interpretatie niet de ware bedoeling van Mijn liefdevol Hart.

 

Bidt opdat Ik God mag zijn om u alles in herinnering te brengen wat Ik jullie door de Heilige Geest wil duidelijk maken door openbaring van Mijn Woord

Duidelijk maken wie Ik ben doorheen Mijn Woord van de gehele Bijbel. Want: " IK BEN HET WOORD!". 

IK BEN eeuwig en Mijn Woord zal niet ledig zijn voor hen die Mij ernstig zoeken. Amen.

12-12-17

Spr. 4: 18

Spr4 18.jpg

11-12-17

HELPER

Zonder de H. Geest in ons leven, die in Jezus'ogen de kostbaarste van alle gaven is die de hemelse Vader ons wil geven missen we:

- Persoonlijk besef van God's Liefde.
- Inzicht in wie Christus is.
- Een boodschap die anderen echt kan helpen.
- Het juiste woord in moeilijke omstandigheden 
- Intieme kennis van God's gedachten.
- Hulp in onze zwakheden.
- Vrijheid van verslaving aan zonde en schadelijke gewoonten.
- Alle gaven van de Geest.
- Alle vrucht van de Geest, die lieflijke eigenschappen van het geestvervulde leven geeft.
- Werkelijke vreugde. Vernieuwing. Leiding van de HEER.
- Genezing ( afgezien van wat ' de natuur ' of artsen ons kunnen geven.
- Het vermogen ons te richten op de dingen van de Geest en ons daarin te verlustigen.
- Een Voorbidder bij de Vader.
- Het onderpand van het eeuwige leven.

10-12-17

Spr. 15: 4

Spr15 4do.jpg

09-12-17

Uitspraak

God kan een persoon en het gebed wel aanvaarden, ook al geeft Hij niet waarvoor gebeden is.

Thomas Goodwin ( 1600 – 1680 )