14-06-17

Jud.1: 1

Jud1 1.jpg

13-06-17

Jezus spreekt

Onze Heer, wij hebben U lief en wij loven U. Gij zijt onze vreugde en onze zeer grote beloning.
Bedenkt, dat liefde de kracht is, die de wereld verandert. 

Niet alleen liefde voor Mij, niet alleen liefde voor degenen die je dierbaar zijn, maar ook - liefde voor alle anderen.
Het is het enige wapen waarmee de zonde verdreven kan worden.                          Verdrijf zonde met liefde.
Verdrijf vrees en depressie en wanhoop en gevoelens van mislukking met loven en prijzen.
Lofprijzing is het bewijs, dat je Mij dankbaar bent voor wat Ik je heb gezonden. 
Slechts weinig mensen zouden opnieuw een gift storten als zij niet eerst van de vorige een bevestiging hadden ontvangen. 
Lofprijzing, als bewijs van dankbaarheid voor Mijn gift en zegen, geeft Mij dus de mogelijkheid nog meer zegeningen over het dankbare hart uit te storten.
Leer 'dank U' te zeggen, zoals een kind dit leert als een beleefdheid, zonder dat het wellicht ook maar in het minst dankbaar is. 
Doe dit totdat het gesproken woord tenslotte gepaard gaat met een tinteling van vreugde, van dankbare eerbied.
Verwacht voor jezelf geen gevoelens die, naar je weet, anderen ervaren of hebben ervaren. 
Ga maar gewoon verder op je weg van gehoorzaamheid en je volharding zal worden beloond, wanneer je bij de bron komt, de blijde waterbron.
O, verblijd je in Mij en verspreid voor zover je kunt blijdschap om je heen, zegt Jezus.
<img style="margin: 0px 0.2ex; vertical-align: middle; max-height: 24px;" src="https://mail.google.com/mail/e/1f525" alt="

12-06-17

Marc. 1: 8

Marc1 8.jpg

11-06-17

Woord

Het is nu de tijd voor meer openbaring en meer openheid, want wie kent Mij nu werkelijk en aan wie kan Ik Mijn woorden bekend maken, wie heeft er nog tijd?.

De tijd dringt en gaat snel.                          Gelukkig degenen die in Mijn voetsporen willen treden en een diep verlangen koesteren naar het meerdere van Mij, zij laten zich niet beïnvloeden door allerlei wind van leer, maar zijn standvastig.  
Het zijn werkers van het laatste uur en wachten op de late regen, want er volgt nog een oogst die binnen gehaald gaat worden.
Daarom klinkt Mijn roep tot degene die twijfelen heen en weer geslingerd worden.                    Kom! sta op, maak ernst met de dingen van Mijn koninkrijk, laat alle lauwheid en passiviteit varen, neem de tijd om Mij en Mijn Woord  te onderzoeken.  

Laat er een diep intens verlangen zijn Mij beter te leren kennen, dan zal ik Mij laten kennen zodat er meer kracht en openbaring komt in jouw leven. 

Ontwikkel een diep verlangen om in Mijn aanwezigheid te vertoeven en verslap niet en durf de strijd te ondergaan die hiermede gepaard gaat. 

Wees heilig, want Ik ben Heilig. 

De Geest die Ik een ieder schenk die tot geloof komt is niet passief maar actief, het is mijn Heilige Geest die tot jou spreekt, je alles te binnen zal brengen en doen verwonderen.

Want Ik leef en je zult ten volle leven en genieten van mooie dingen en goede werken die Ik ga doen door een ieder die zich heeft laten vormen naar Mijn beeld, zegt Jezus. 

<img style="margin: 0px 0.2ex; vertical-align: middle; max-height: 24px;" src="https://mail.google.com/mail/e/1f64f" alt="

10-06-17

Ps. 84: 3

Ps84 3.jpg

09-06-17

Jezus spreekt

Werpt al uw bekommernissen op de Heer, want Hij zorgt voor je.
Hoe kostbaar zijn deze woorden.               Zorg, aandacht en de liefde die daartoe heeft aangezet, worden hier alle aangeduid, evenals de tederste verzorging.

Er wordt je niet gezegd je zorgen weg te doen louter en alleen opdat je er niet meer aan zult denken, maar om ze op God te werpen. 

Dat is iets anders: ze zullen afgehandeld worden. 
Moeilijkheden zullen worden weggenomen, fouten hersteld, zwakheden verholpen, kwalen genezen, problemen opgelost, zegt Jezus.

                          <div style=

08-06-17

Tit. 3: 7

Tit3 7d.jpg

07-06-17

Uitspraak

Als je een lelie en een roos van Christus bent, weet dan, dat je wandel onder de doornen zal zijn.

Maarten Luther (1483 – 1546)

06-06-17

1 Petr. 3: 12

1Petr3 12v.jpg

05-06-17

Tijd

De Heer heeft de wereld geschapen in 7 dagen. 
1 dag komt overeen met 1000 jaar.
We leven nu op het einde van de 6de dag.
We mogen uitzien naar de overgang van het natuurlijke naar het eeuwige Koninkrijk.
Bij deze overgang worden allen die bij Jezus horen getransformeerd van natuurlijk leven naar geestelijk eeuwige Heerlijkheid.
Openbaring werd door Johannes geschreven in 67 na Chr. en had betrekking op de toenmalig gekende wereld.
De christelijke wereld zegt dat Johannes het schreef op Patmos toen hij 90 jaar was en het betrekking heeft op de eindtijd. 
De Bijbel geeft aan dat Jezus en de apostelen de waarheid spraken.
De geschiedschrijvers bevestigen ook dat het op de toenmalig gekende Romeinse wereld betrekking had.
De eerste mens kwam op aarde 5777 jaar geleden volgens de Joodse jaartelling.
De Vader alleen bepaald wanneer Jezus een 2de keer terugkomt en we voor altijd bij Hem zullen zijn.

04-06-17

Ps. 32: 8

Ps32 8v.jpg

03-06-17

1 Tim. 1: 17

1Tim1 17.jpg

02-06-17

Uitspraak

De liefde is zowel God zelf, alsook Gods gave; zo schenkt de Liefde de liefde.

Bernardus van Clairvaux (1090 – 1153)

01-06-17

Ps. 126: 5

Ps126 5.jpg

31-05-17

Jezus spreekt

Er zal geen grens zijn aan wat je kunt volbrengen. 

Realiseer je dat. 
Geef nooit één taak op, omdat die boven je kracht zou gaan en laat ook geen gedachte van die aard toe, tenzij je ziet dat het niet Mijn wil was, dat je die taak op je nam.               Dit gebied Ik je.
Denk aan het nietige scheutje van het sneeuwklokje in de harde grond. 
Het is er zelfs niet zeker van dat het door het zonlicht en de warmte zal worden begroet als het zich moeizaam een weg naar de oppervlakte heeft gebaand.
Wat lijkt die taak zijn kracht te boven gaan. 
Maar de innerlijke levensdrang in het bolletje stuwt het omhoog; die volbrengt deze taak. 
Het Koninkrijk der hemelen is hieraan gelijk, zegt Jezus.

                          <div style=

30-05-17

Hebr. 9: 26

Hebr9 26.jpg

29-05-17

Woord Frans 19/05/2017

De gehele wereld komt stilaan in grote spanning. 

Ze beseffen niet waar zij zitten in de tijd. 

De christenen, de wedergeborenen, verwachten Mijn komst om ( hen ) in een oogwenk opgehaald te worden uit deze wereld. 

Toch blijft het belangrijk dat zij zich klaarmaken in geloof. 

Goed is het elkaar op te zoeken, om elkaar te helpen deze verwachtingstijd goed door te komen, terwijl de wereld verder holt en rond ziet om hun voordelen nog verder te laten aangroeien; maar zij zullen alles verliezen. 

Mijn kinderen die alles reeds hebben ontvangen moeten hun gekregen gaven gebruiken om nog velen, uit de wereld, te helpen inzien dat hier alles op zijn einde komt. 

Ik ben met u, waar je ook gaat. 

Laat je getuigenis horen over Mij en bidt dat je je niet laat meeslepen met wat de wereld je aanbied. 

Amen

28-05-17

Ps. 92: 13- 15

Ps92 13-15.jpg

27-05-17

Uitspraak

Zalig is hij, in wie het Woord is, die voor het Woord leeft en die door het Woord bewogen wordt.

Bernardus van Clairvaix ( 1090 – 1153 )

26-05-17

Joh. 14: 17

Joh14 17.jpg

25-05-17

Avondmaal

Het avondmaal is een instructie door Jezus Christus zelf aan de gelovigen gegeven om Zijn offer te herdenken en het nieuwe verbond te symboliseren. 

Brood en wijn zijn symbolen voor Jezus’ lichaam en bloed. 
Het avondmaal is geen middel tot redding, enkel een herdenking aan het offer van Jezus voor onze redding waaraan genezingskracht verbonden is.
(Matteüs 26:26-28; Marcus 14:22-24; Lucas 22:19-20; 1 Korintiërs 11:23-29)

24-05-17

Hand. 5: 29

Hand5 29.jpg

23-05-17

Woord

Nieuwe dingen wil Ik aan je openbaren die je nog niet​ kent.                                                Echter, je moet beschikbaar zijn voor Mij in de Geest om het te zien en te begrijpen. Positioneer jezelf om deze nieuwe openbaringen van deze tijd in je leven te ontvangen, zegt de Heer, en Ik zal ze je tonen.

(Hand. 26:16)

                          <div style=

22-05-17

Spr. 30: 5

Spr30 5v.jpg

21-05-17

Uitspraak

Het gebed in Christus’ Naam is de sleutel die ons de schatkist der genade opent en het magazijn van Zijn toorn toesluit.

Willem Teelinck ( 1579 – 1629 )

20-05-17

Matt. 16: 19

Matt16 19v.jpg

19-05-17

Jezus spreekt

Overal waar Mijn volgelingen gaan, daar behoort Mijn licht te zijn dat hen omgeeft. 

Het licht van de Zon der gerechtigheid.
Het kwade kan in dat licht niet leven.
De mens is nog maar pas begonnen te leren dat licht ziekten uitbant.
Ieder van Mijn volgelingen die in een nauw persoonlijk contact met Mij verkeert, wordt omgeven door dit licht. 
Eeuwig licht. 
Licht, weerkaatst door een besef van Mijn tegenwoordigheid.
Daarom, hetzij hij spreekt, hetzij niet, hij moet het middel zijn om Mijn licht te verspreiden waarheen hij ook gaat, zegt Jezus.

                          <div style=

18-05-17

1 Kor. 12: 7

1Kor12 7z.jpg

17-05-17

Uitspraak

Het staat vast, dat je niets kunt eisen maar alles mag vragen.

Dietrich Bonhoeffer ( 1906 –  1945  )

16-05-17

Spr. 30: 5

Spr30 5.jpg