28-06-17

1 Joh. 4: 7

1Joh4 7.jpg

27-06-17

Jezus spreekt

Zie je niet, Mijn kinderen, dat je nog niet alles hebt geleerd?.

Spoedig, heel spoedig, zul je je les hebben geleerd, en dan zul je werkelijk in staat zijn alle dingen door Mij en door Mijn kracht te doen.
Heb je het niet bij Mijn discipelen gezien?.
Schuchtere volgelingen zonder geloof, en toen waren zij al heel snel daarna door Mijn toedoen zelf leiders, genezers en overwinnaars.
Alle kennis behoorde Mij toe; die was Mij gegeven door Mijn Vader, en Ik bezat die op aarde in de jaren, dat Ik volwassen was. 
Ik weet, dat je dit begrijpt, Mijn kinderen.
Duizenden van Mijn dienstknechten, en ook anderen die Mij niet kenden, zijn zonder angst voor de dood het verraad en de dood tegemoet gegaan.
Als Ik niet de Zoon van God was geweest, die de last van de zonden der mensen had gedragen, die vrijwillig had gedragen, ja, uit vrije wil - want in dat ene moment van verschrikking werd Ik met de mens, de zondaar, voor een hele korte tijd door Hem verlaten - als Ik niet Godzelf was geweest en als dat Mijn lijden niet was geweest... dan was Ik slechts een laffe sterveling geweest, zegt Jezus.

                          <div style=

26-06-17

Rom. 8: 28

Rom8 28.jpg

25-06-17

Uitspraak

Het voorwerp van de liefde is tegelijk haar bron:
zij vloeit uit God en stroomt tot haar terug.

Wilhelmus à Brakel ( 1635 – 1711 )

24-06-17

Woord

Nu is de tijd om een beter begrip van de betekenis en de waarde van waar je bent geweest en wat je hebt ervaren, te begrijpen. 

Waar je nu staat is de som van je ervaringen en beslissingen. 
Daardoor heb je de kennis die je nodig hebt zodat je zal overwinnen, zegt de Heer. 
Je staat sterk!. 
(Ef. 6:10 )

23-06-17

Col. 1: 13

Col1 13.jpg

22-06-17

Jezus spreekt

Wacht, totdat je verstaat, wat Mijn wil is en gehoorzaam dan.                           Gehoorzaam tot elke prijs.
Vrees niet. 

Ik ben een muur van bescherming rondom je. 
Zie dit. 
Dit te zien met het oog van het geloof, maakt, dat het in het stoffelijke tot uitdrukking komt.
Bedenk, dat Ik ernaar verlang wonderen te doen, zoals Ik ze heb gedaan, toen Ik op aarde was, maar dezelfde voorwaarde geldt.
Ik kan niet veel wonderen doen vanwege het ongeloof.
Dus alleen in antwoord op je geloof, kan Ik ook nu wonderen doen, zegt Jezus.

                          <div style=

21-06-17

Rom. 8: 33

Rom8 33.jpg

20-06-17

Uitspraak

Zoals een schoenmaker schoenen maakt en een kleermaker kleren, zo moet een christen bidden.       Dat is zijn vak.

Maarten Luther ( 1483 – 1546  )

19-06-17

Ps. 106: 3

Ps106 3.jpg

18-06-17

Jezus spreekt

Verhef je boven je vrees en je inbeeldingen tot je in Mijn vreugde bent. 

Dat zal voldoende zijn om al je pijnlijke plekken en wonden te genezen. 
Vergeet alle gevoelens van mislukking en tekortkomingen, alles wat je pijnlijk geschokt heeft en alle onenigheden, en vertrouw op Mij, heb Mij lief, roep Mij aan.
Je discipel-zijn is een wedloop met hindernissen. 
'Loop dan zó, dat je de prijs behaalt!'.
Loop zo, dat je niet alleen de wensen van je hart verkrijgt, maar dat je Mij verkrijgt - de vreugde en schuilplaats van je ziel.
Wat zou je denken van een hardloper, die zich bij de eerste de beste hindernis in wanhoop op de grond werpt?.
Begin opnieuw, en dan verder en omhoog, zegt Jezus.

                          <div style=

17-06-17

Op. 19: 9

Op19 9.jpg

16-06-17

Ef. 1: 23

Ef1 23.jpg

15-06-17

Uitspraak

Als oprechtheid ontbreekt kan God het gebed niet verhoren.

John Bunyan ( 1628 – 1688 )

14-06-17

Jud.1: 1

Jud1 1.jpg

13-06-17

Jezus spreekt

Onze Heer, wij hebben U lief en wij loven U. Gij zijt onze vreugde en onze zeer grote beloning.
Bedenkt, dat liefde de kracht is, die de wereld verandert. 

Niet alleen liefde voor Mij, niet alleen liefde voor degenen die je dierbaar zijn, maar ook - liefde voor alle anderen.
Het is het enige wapen waarmee de zonde verdreven kan worden.                          Verdrijf zonde met liefde.
Verdrijf vrees en depressie en wanhoop en gevoelens van mislukking met loven en prijzen.
Lofprijzing is het bewijs, dat je Mij dankbaar bent voor wat Ik je heb gezonden. 
Slechts weinig mensen zouden opnieuw een gift storten als zij niet eerst van de vorige een bevestiging hadden ontvangen. 
Lofprijzing, als bewijs van dankbaarheid voor Mijn gift en zegen, geeft Mij dus de mogelijkheid nog meer zegeningen over het dankbare hart uit te storten.
Leer 'dank U' te zeggen, zoals een kind dit leert als een beleefdheid, zonder dat het wellicht ook maar in het minst dankbaar is. 
Doe dit totdat het gesproken woord tenslotte gepaard gaat met een tinteling van vreugde, van dankbare eerbied.
Verwacht voor jezelf geen gevoelens die, naar je weet, anderen ervaren of hebben ervaren. 
Ga maar gewoon verder op je weg van gehoorzaamheid en je volharding zal worden beloond, wanneer je bij de bron komt, de blijde waterbron.
O, verblijd je in Mij en verspreid voor zover je kunt blijdschap om je heen, zegt Jezus.
<img style="margin: 0px 0.2ex; vertical-align: middle; max-height: 24px;" src="https://mail.google.com/mail/e/1f525" alt="

12-06-17

Marc. 1: 8

Marc1 8.jpg

11-06-17

Woord

Het is nu de tijd voor meer openbaring en meer openheid, want wie kent Mij nu werkelijk en aan wie kan Ik Mijn woorden bekend maken, wie heeft er nog tijd?.

De tijd dringt en gaat snel.                          Gelukkig degenen die in Mijn voetsporen willen treden en een diep verlangen koesteren naar het meerdere van Mij, zij laten zich niet beïnvloeden door allerlei wind van leer, maar zijn standvastig.  
Het zijn werkers van het laatste uur en wachten op de late regen, want er volgt nog een oogst die binnen gehaald gaat worden.
Daarom klinkt Mijn roep tot degene die twijfelen heen en weer geslingerd worden.                    Kom! sta op, maak ernst met de dingen van Mijn koninkrijk, laat alle lauwheid en passiviteit varen, neem de tijd om Mij en Mijn Woord  te onderzoeken.  

Laat er een diep intens verlangen zijn Mij beter te leren kennen, dan zal ik Mij laten kennen zodat er meer kracht en openbaring komt in jouw leven. 

Ontwikkel een diep verlangen om in Mijn aanwezigheid te vertoeven en verslap niet en durf de strijd te ondergaan die hiermede gepaard gaat. 

Wees heilig, want Ik ben Heilig. 

De Geest die Ik een ieder schenk die tot geloof komt is niet passief maar actief, het is mijn Heilige Geest die tot jou spreekt, je alles te binnen zal brengen en doen verwonderen.

Want Ik leef en je zult ten volle leven en genieten van mooie dingen en goede werken die Ik ga doen door een ieder die zich heeft laten vormen naar Mijn beeld, zegt Jezus. 

<img style="margin: 0px 0.2ex; vertical-align: middle; max-height: 24px;" src="https://mail.google.com/mail/e/1f64f" alt="

10-06-17

Ps. 84: 3

Ps84 3.jpg

09-06-17

Jezus spreekt

Werpt al uw bekommernissen op de Heer, want Hij zorgt voor je.
Hoe kostbaar zijn deze woorden.               Zorg, aandacht en de liefde die daartoe heeft aangezet, worden hier alle aangeduid, evenals de tederste verzorging.

Er wordt je niet gezegd je zorgen weg te doen louter en alleen opdat je er niet meer aan zult denken, maar om ze op God te werpen. 

Dat is iets anders: ze zullen afgehandeld worden. 
Moeilijkheden zullen worden weggenomen, fouten hersteld, zwakheden verholpen, kwalen genezen, problemen opgelost, zegt Jezus.

                          <div style=

08-06-17

Tit. 3: 7

Tit3 7d.jpg

07-06-17

Uitspraak

Als je een lelie en een roos van Christus bent, weet dan, dat je wandel onder de doornen zal zijn.

Maarten Luther (1483 – 1546)

06-06-17

1 Petr. 3: 12

1Petr3 12v.jpg

05-06-17

Tijd

De Heer heeft de wereld geschapen in 7 dagen. 
1 dag komt overeen met 1000 jaar.
We leven nu op het einde van de 6de dag.
We mogen uitzien naar de overgang van het natuurlijke naar het eeuwige Koninkrijk.
Bij deze overgang worden allen die bij Jezus horen getransformeerd van natuurlijk leven naar geestelijk eeuwige Heerlijkheid.
Openbaring werd door Johannes geschreven in 67 na Chr. en had betrekking op de toenmalig gekende wereld.
De christelijke wereld zegt dat Johannes het schreef op Patmos toen hij 90 jaar was en het betrekking heeft op de eindtijd. 
De Bijbel geeft aan dat Jezus en de apostelen de waarheid spraken.
De geschiedschrijvers bevestigen ook dat het op de toenmalig gekende Romeinse wereld betrekking had.
De eerste mens kwam op aarde 5777 jaar geleden volgens de Joodse jaartelling.
De Vader alleen bepaald wanneer Jezus een 2de keer terugkomt en we voor altijd bij Hem zullen zijn.

04-06-17

Ps. 32: 8

Ps32 8v.jpg

03-06-17

1 Tim. 1: 17

1Tim1 17.jpg

02-06-17

Uitspraak

De liefde is zowel God zelf, alsook Gods gave; zo schenkt de Liefde de liefde.

Bernardus van Clairvaux (1090 – 1153)

01-06-17

Ps. 126: 5

Ps126 5.jpg