30-04-17

Uitspraak

Het voorwerp van de liefde is tegelijk haar bron:
zij vloeit uit God en stroomt tot haar terug.

Wilhelmus à Brakel ( 1635 –  1711 )

29-04-17

Luc. 18: 7

Luc18 7.jpg

28-04-17

Rom. 8: 25

Rom8 25.jpg

27-04-17

Woord

De stilte waarin jij je nu bevindt kwam je in eerste instantie wat vreemd over, je voelde je eenzaam.
Maar zo gaandeweg heb je ontdekt, dat die volkomen rust  er toe heeft geleid dat je volkomen tot rust gekomen bent van je eigen werken en inspanning voor Mij.
Op dit punt wilde Ik je hebben en wil Ik iedereen Hebben.
Het is slechts een kwestie van volkomen vertrouwen en overgave aan Mij, zodat er vrede en rust komt in de harten van Mijn kinderen.
Maar dit is nog niet alles, want juist nu ga Ik een werk doen, wereldwijd.
Ik richt Mij tot een Ieder persoonlijk, dus ook nu naar jou.
Ik heb jou nodig, je bent nodig, Ik heb kinderen nodig die alles achter zich hebben gelaten, die Mij willen volgen; ze zijn opgeklommen en gekomen op hun hoogten en Ik heb ze hoog staan.
Ga in gerustgesteld je weg en beweeg je vrijelijk onder de mensenkinderen, Mijn zegen rust op jou.
Ik weet dat je verlangend en verwachtingsvol uitziet naar de dingen die nog komen gaan.
Tegelijkertijd is daar de rust in Mij, omdat je inmiddels hebt geleerd en weet, dat de tijd rijp is; en zoals een vrucht langzaam moet rijpen, zo zie Ik als Landman uit naar de kostelijke vrucht van het land: dat alles precies op Mijn tijd in vervulling zal gaan.
Veel heb je moeten doorleven, maar volhardend in je geloof, pleitend op Mijn kostbare beloften ben je als overwinnaar tevoorschijn gekomen.
Je hebt veel moeten oefenen in geduld, maar nu is het zover, de vrucht van de Geest zal weldra openbarsten, het koninklijk sap zal velen de tong strelen en hun binnenste zal ermee worden gevuld en men zal dorsten naar de levende God.
Amen.
</p>
                          <div style=

26-04-17

1 Kor. 15: 22

1Kor15 22.jpg

Uitspraak

De liefde en genade van Christus overstijgt alles van deze wereld, zoals de zon helderder schijnt dan een kaars.

Jonathan Edwards (1703 – 1758)

25-04-17

1 Joh. 3: 8

1Joh3 8.jpg

24-04-17

Jezus spreekt

Liefde, liefde, liefde. 

Tedere liefde, dat is het geheim. 
Sta lang stil bij deze gedachte: God is Liefde. 
Verbind dat met Mijn 'Ik en de Vader zijn Een'. 
Denk na over alles, wat Ik op aarde heb gedaan. 
Zie daarin het werk van de liefde.
Als God het was, die zo heeft gehandeld, dan was het Liefde, de volmaakte Liefde, die deze werken, deze wonderen heeft verricht.  Daarom moeten ook jullie Liefde (God) in je leven laten werken.                            Volmaakte Liefde betekent volkomen vergeving. 
Kijk, Mijn kinderen, nu begrijp je, dat waar God is, de vergeving niet kan ontbreken, omdat dit in wezen gebrek aan liefde is.
God is Liefde... geen oordeel.
God is Liefde... geen haat.
God is Liefde... alle geduld.
God is Liefde... alle macht.
God is Liefde... alles, wat je nodig hebt
Al wat je moet hebben is liefde voor God en mensen. 
Liefde tot God maakt, dat je gehoorzaamt aan elke wens, aan iedere opdracht. 
Liefde is de vervulling van de gehele wet.
Bid veel om liefde, zegt Jezus.

                          <div style=

23-04-17

2 Kor. 2: 14

2Kor2 14.jpg

22-04-17

Uitspraak

De mens is een ziel met een lichaam.

De ziel is geestelijk en eeuwig.
Het lichaam is aards en tijdelijk.
Eugène Vandevoort ( 1949 - ... )

21-04-17

Col. 1: 22

Col1 22.jpg

20-04-17

Ef. 1: 3

Ef1 3w.jpg

19-04-17

Uitspraak

De liefde is zowel God zelf, alsook Gods gave; zo schenkt de Liefde de liefde.

Bernardus van Clairvaux (1090 – 1153)

18-04-17

Jes. 60: 20

Jes60 20.jpg

17-04-17

Woord

Zie je niet, Mijn dierbare, dat je nog niet alles hebt geleerd?.
Spoedig, heel spoedig, zul je je les hebben geleerd, en dan zul je werkelijk in staat zijn alle dingen door Mij en door Mijn kracht te doen.
Heb je het niet bij Mijn discipelen gezien?.
Schuchtere volgelingen zonder geloof, en toen waren zij al heel snel daarna door Mijn toedoen zelf leiders, genezers en overwinnaars.
Alle kennis behoorde Mij toe; die was Mij gegeven door Mijn Vader, en Ik bezat die op aarde in de jaren, dat Ik volwassen was. 
Ik weet, dat je dit begrijpt.
Duizenden van Mijn dienstknechten, en ook anderen die Mij niet kenden, zijn zonder angst voor de dood het verraad en de dood tegemoet gegaan.
Als Ik niet de Zoon van God was geweest, die de last van de zonden der mensen had gedragen, die vrijwillig had gedragen, ja, uit vrije wil - want in dat ene moment van verschrikking werd Ik met de mens, de zondaar, voor een hele korte tijd door Hem verlaten - als Ik niet Godzelf was geweest en als dat Mijn lijden niet was geweest... dan was Ik slechts een laffe sterveling geweest, zegt Jezus.
</p>
                          <div style=

16-04-17

Joh. 19:30

Joh19 30.jpg

15-04-17

Uitspraak

Wie verlangt zingt met het hart, al zwijgt hij;
wie niet verlangt is stom voor God, hoe hard zijn stem ook klinkt.

Aurelius Augustinus (354 – 430)

14-04-17

Rom. 14: 17

Rom14 17z.jpg

13-04-17

Jezus spreekt

Sta op, wordt verlicht, want uw licht komt en de heerlijkheid des Heren gaat over u op'.
Tot allen, die Mij liefhebben, klinkt op deze dag, Mijn dag, de roep om op te staan vanuit aardse banden, vanuit zonde en vanuit traagheid en depressie, wantrouwen, vrees en alles wat een belemmering vormt om tot het opstandingsleven te komen. 
De roep komt, om op te staan tot schoonheid, tot heiligheid, tot vreugde en vrede, tot een werken, geïnspireerd door liefde en blijdschap, en om op te staan vanuit de dood tot het Leven.
Bedenk, dat de dood de laatste vijand was, die Ik heb vernietigd, zodat daarmee Mijn overwinning volkomen werd. 
Je hebt dus niets te vrezen. 
Ook de zonde is overwonnen en vergeven, als je met Mij leeft en wandelt en werkt. 
Alles, wat je terneerdrukt, alles wat je vreest, is niet in staat je kwaad te doen. 
Deze dingen zijn slechts schijn. 
De ware machten heb Ik overwonnen in de woestijn, in de Hof van Gethsémane, aan het kruis en in het graf.
Laat er niets zijn, dat je opstandingsleven belemmert. 'Opgestaan met Christus', zei Mijn dienstknecht Paulus. 
Tracht dit opstandingsleven meer en meer te leren kennen. 
Dat is een leven van overwinning. Met recht werd van dit opstandingsleven gezegd: 'Ik leef, dat is, niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij'. 
Als je bij het lege graf blijft staan, zijn vrees en wanhoop en tranen het onvermijdelijke gevolg: 'Zij hebben mijn Heer weggenomen en ik weet niet, waar zij Hem neergelegd hebben'.
Sta op uit je vrees en ga uit in het zonlicht om Mij, je opgestane Heer, te ontmoeten. 
Iedere dag zullen er vele dingen op je weg komen, die je in de geest van het graf ofwel in de geest van de opstanding tegemoet kunt treden. 
Kies weloverwogen het een en verwerp het ander, zegt Jezus.
</p>
                          <div style=

12-04-17

Joh. 8: 36

Joh8 36D.jpg

11-04-17

Jezus spreekt

De lente brengt haar boodschap van hoop.
Niet alleen verkondigt ze de waarheid dat de natuur zich verheft uit haar tijd van verval en somberheid tot een nieuw leven.               Maar, ze spreekt zeker ook tot de enkeling, tot volkeren, tot Mijn wereld van het feit dat de tijd van verval en somberheid ook voor hen kan voorbijgaan, en dat, uit strijd en beroering, onheil en zonde, men kan opspringen tot een nieuw en verblijdend opstandingsleven.
Maar de natuur gehoorzaamt aan Mijn wetten. 

Door haar gehoorzaamheid is het dat de bezieling tot nieuw leven wordt gevolgd door de schoonheid van herrezen kracht.
Vandaar dat alleen wanneer de mens aan Mijn wil gehoorzaamt en werkt volgens Mijn Goddelijk plan voor hem, er harmonie kan volgen op chaos, vrede op oorlog, en een heerschappij van liefde kan volgen op een van conflicten en bloedbaden, zegt Jezus.

                          <div style=

10-04-17

Gal. 6: 5

Gal6 5.jpg

09-04-17

Uitspraak

Bid dikwijls, want het gebed is een schild voor de ziel, een offer aan God en een roede voor de satan.

John Bunyan (1628 – 1688)

08-04-17

Woord

Geniet de schoonheid van elke bloem en beleef vreugde aan de zang van de vogels en de kleur van de bloemen. 

Neem de schoonheid van lucht en kleuren in je op. 
Ik ben met je. 
Wanneer Ik een mooie gedachte tot uitdrukking wil brengen, dan schep Ik een prachtige bloem. 
Ik heb je dit al verteld. 
Denk er over na.
Als Ik de mens wil laten zien wie Ik ben - wie Mijn Vader is - dan streef Ik er naar een zeer goed karakter te vormen.
Je moet jezelf zien als een schepping, waarin Ik eigenschappen tot uitdrukking breng, zoals Ik een gedachte tot uitdrukking breng in een lieflijke bloem.
Wanneer je dit ziet, dan zul je in alle dingen je uiterste best doen om Mijn beeltenis in je weer te geven, in geestelijke schoonheid, in denkkracht, in gezondheid, in kleding.
Drink de schoonheid in. 
Zodra je ziel de schoonheid van een bloem of van een boom in zich heeft opgenomen, laat deze een beeld achter, dat zich weerspiegelt in al je handelingen. 
Bedenk, dat geen gedachte aan zonde of lijden, aan het komende kruis en de verachting, Mij ooit heeft verhinderd de schoonheid van de bloemen te zien.
Zoek naar schoonheid en vreugde in de wereld om je heen. 
Kijk naar een bloem totdat de schoonheid ervan een deel wordt van je eigen ziel. 
Het zal door jou weer aan de wereld worden teruggegeven in de vorm van een glimlach, een woord van liefde, een vriendelijke gedachte of een gebed.
Luister naar een vogel. 
Neem zijn lied aan als een boodschap van Mijn Vader. 
Laat het in je ziel doordringen. 
Ook dat zal aan de wereld worden teruggegeven in de vorm van een glimlach, een woord van liefde, een vriendelijke gedachte of een gebed. 
Lach meer, en lach dikwijls. Verspreid meer liefde. 
Ik ben met je. 
Ik ben je Heer.

                          <div style=

07-04-17

1 Joh. 5: 4

1Joh5 4.jpg

06-04-17

Uitspraak

Geloof is voor het gebed wat de veren zijn voor een pijl; zonder geloof raakt het gebed zijn doel niet.

J.C. Ryle ( 1816 – 1900 )

05-04-17

2 Kor. 6: 16

2Kor6 16.jpg

04-04-17

Jezus spreekt

Bedenk, dat je slechts een instrument bent. 
Het is niet aan jou om te beslissen hoe of wanneer of waar je moet handelen. 
Dat alles bepaal Ik. 
Zorg ervoor, dat je heel goed voor Mijn werk te gebruiken bent. 
Alles, wat je belemmert om bruikbaar te zijn, moet worden weggenomen.
Mijn kruis is het, waarop de lasten van de wereld zijn gelegd. 
Hoe dwaas is Mijn discipel, die zijn eigen lasten tracht te dragen, als er maar één plaats voor is - Mijn kruis.
Dan lijkt hij op een vermoeid man, die op een hete stoffige weg een zwaar pak draagt, terwijl alles geregeld is om het voor hem te vervoeren. 
De weg, het landschap, de bloemen, de schoonheid om hem heen - alles bestaat niet meer voor hem.
Maar, Mijn kinderen, misschien denk je wel bij jezelf dat Ik heb gezegd: 'Neem dagelijks je kruis op en volg Mij'.
Ja, maar het kruis, dat je gegeven is, is slechts een kruis, dat moet dienen om daarop het eigen ik te kruisigen; het eigen ik, dat alle voortgang en blijdschap belemmert en verhindert dat Mijn Levenskracht en Geest door je heen stroomt.
Luister naar Mij, heb Mij lief, verblijd je in Mij. Verheug je, zegt Jezus.
</p>
                          <div style=

03-04-17

Jak. 1:25

Jak1 25.jpg

02-04-17

Woord

Kom bij Me met geloof en hoop. Kom met verwachting. Kom en weet dat de weg die Ik voor je klaar heb een veel betere reis is dan jezelf kunt zien.

Weet dat je in deze zeer specifieke tijd geestelijk kan groeien.
Je kunt Mij beter leren kennen.
Je mag komen en ontvangen de genade, de wijsheid en de vreugde die Ik voor je klaar heb. Kom en geniet van Me in dit seizoen, zegt de Heer God.
Amen.

                          <div style=