16-12-17

Woord

Je moet zonder aarzeling Mijn wil gehoorzamen, wil je Mijn zegeningen verwezenlijken. 

Het is een rechte en smalle weg, die voert tot in Mijn Koninkrijk.
Als de mens zich afwendt om zijn eigen wil te doen, dan bevindt hij zich misschien op zijwegen waar Mijn vruchten van de Geest niet groeien, waar Mijn zegeningen niet worden uitgestort.
Je moet eraan terugdenken dat je ernaar verlangd hebt een wereld te helpen, waarvan de smarten je ziel hebben aangegrepen. 
Begrijp je niet dat Ik bezig ben om je gebeden te verhoren?.
De wereld wordt niet altijd geholpen door degene die in het zonlicht wandelt op een met bloemen bestrooid pad. 
Geduldig lijden, beproevingen die moedig gedragen worden, deze tonen de mens een moed die slechts bewaard kan worden door Goddelijke bijstand, zegt Jezus.

                          <div style=

15-12-17

Ps. 84:6

Ps84 6do.jpg

14-12-17

Uitspraak

De tijd vliegt, zegt men. Maar men vergist zich: de tijd blijft en wij zijn het die vliegen.

Anoniem

13-12-17

Woord

Laat Mij je iets openbaren want dan ga je zien dat het reeds lang bekend stond in Mijn Woord.

Er staat geschreven: dat Mijn volk ten gronde gaat bij gebrek aan kennis

Zo lees je elders dat " Indien openbaring ontbreekt, verwildert het volk.". 

Dat is nu net wat in vele religie kerken het probleem is.

Het is mensenkennis, de kennis naar de zintuigen die er staan, maar niet naar wat Ik hen hiermee wil duidelijk maken. 

Indien Ik het hen niet openbaren kan doordat ze met de tekst zelf bezig zijn en niet met Mij zelf, zullen zij telkens de bal misslaan. 

Het wordt eigen interpretatie niet de ware bedoeling van Mijn liefdevol Hart.

 

Bidt opdat Ik God mag zijn om u alles in herinnering te brengen wat Ik jullie door de Heilige Geest wil duidelijk maken door openbaring van Mijn Woord

Duidelijk maken wie Ik ben doorheen Mijn Woord van de gehele Bijbel. Want: " IK BEN HET WOORD!". 

IK BEN eeuwig en Mijn Woord zal niet ledig zijn voor hen die Mij ernstig zoeken. Amen.

12-12-17

Spr. 4: 18

Spr4 18.jpg

11-12-17

HELPER

Zonder de H. Geest in ons leven, die in Jezus'ogen de kostbaarste van alle gaven is die de hemelse Vader ons wil geven missen we:

- Persoonlijk besef van God's Liefde.
- Inzicht in wie Christus is.
- Een boodschap die anderen echt kan helpen.
- Het juiste woord in moeilijke omstandigheden 
- Intieme kennis van God's gedachten.
- Hulp in onze zwakheden.
- Vrijheid van verslaving aan zonde en schadelijke gewoonten.
- Alle gaven van de Geest.
- Alle vrucht van de Geest, die lieflijke eigenschappen van het geestvervulde leven geeft.
- Werkelijke vreugde. Vernieuwing. Leiding van de HEER.
- Genezing ( afgezien van wat ' de natuur ' of artsen ons kunnen geven.
- Het vermogen ons te richten op de dingen van de Geest en ons daarin te verlustigen.
- Een Voorbidder bij de Vader.
- Het onderpand van het eeuwige leven.

10-12-17

Spr. 15: 4

Spr15 4do.jpg

09-12-17

Uitspraak

God kan een persoon en het gebed wel aanvaarden, ook al geeft Hij niet waarvoor gebeden is.

Thomas Goodwin ( 1600 – 1680 )

08-12-17

Hand. 16: 31

Hand16 31do.jpg

07-12-17

Woord

Buig voor Mijn aanspraken.
Gehoorzaam aan Mijn wil, dat is Gods wil, want Mijn SPIJZE was altijd de wil te doen van HEM die Mij gezonden had. 

Door aan die wil te gehoorzamen, deze je eigen te maken, moet al wat je wilt worden toegestaan.
Die wil is scheppend, waarborgt een volmaakt resultaat, en aangezien het Gods wil is (Een en ondeelbaar), verzekert hij de mens van al wat uit God is - liefde, vrede, blijdschap, kracht, in de mate waarin een van Zijn schepselen deze in zich op kan nemen, zegt Jezus.

                          <div style=

06-12-17

Joh.1: 23

Joh1 23d.jpg

05-12-17

Uitspraak

Volmaakter kan een mens niet zijn dan hij die zijn eigen onvolmaaktheden ontdekt.

Aurelius Augustinus ( 354 – 430 )

04-12-17

2 Kor. 5: 11

2Kor5 11.jpg

03-12-17

Woord

Staat je hart standvastig gericht naar Mijn koninkrijk dan zal Ik al het oude puin dat je bezoedelde weghalen en ga je een nieuwe tijd van verfrissing in de Geest in.                                                   Deze nieuwe weg zal je bemoedigen en nieuwe hoop en duidelijkheid brengen.

(Ps. 72:6 )

Eugène

 

02-12-17

Rom. 8: 31

Rom8 31.jpg

01-12-17

Woord

Het pad is beproefd, elke stap is gepland met het oog op je vooruitgang. 

Toets je werk nooit aan wat anderen kunnen volbrengen of aan wat zij ongedaan laten. 
Aan jullie is het, de opdracht uit te voeren, waarvoor Ik jullie heb gesteld. 
Ga voorwaarts in Mijn kracht en in de geest van het avontuur.
Ongedroomde hoogten kunnen op deze wijze worden bereikt. 
Trek nimmer je bekwaamheid in twijfel. 
Het was aan Mij om daarover te beslissen. 
Geen ervaren leider zou een volgeling aan een taak zetten die zijn kracht te boven ging. 
Vertrouw Mij, je Leidsman.
De wereld zou allang voor Mij gewonnen zijn, indien Mijn volgelingen onverschrokken waren geweest, bezield door hun geloof in Mij. 
Het is geen nederigheid om te aarzelen de grote opdracht uit te voeren die Ik geef. 
Het is een gebrek aan geloof in Mij.       Wachten tot je je sterk voelt, is lafhartig. 
Mijn kracht wordt gegeven voor de taak, maar Ik schenk haar niet voor de periode van aarzeling voordat je begint.
Hoe veel van Mijn werk blijft onverricht door gebrek aan GELOOF. 
Telkens opnieuw kan worden gezegd: 'Hij deed niet vele machtige werken vanwege het ongeloof van deze volgeling', zegt Jezus.

                          <div style=

30-11-17

1 Kor. 15: 21

1Kor15 21.jpg

29-11-17

Uitspraak

Kijk terug en dank God. 

Kijk vooruit en vertrouw God.                                                   Kijk om je heen en dien God.

28-11-17

Jes. 41: 10

Jes41 10m.jpg

27-11-17

Woord

Ik hef mijn ogen op naar de bergen:
Vanwaar zal mijn hulp komen?.
Mijn hulp is van de Here, 
die hemel en aarde gemaakt heeft.
(Psalm 121:1,2).
Ja!. Hef altijd je ogen op, van het vuile en lage en verkeerde van de aarde, naar de bergen des Heren.                                                         Hef vanuit de armoede je ogen op naar de Here om hulp. 

Hef in zwakke momenten je ogen op naar de bergen des Heren.
Train je oog door het steeds op die verte te richten. 
Train het steeds meer en steeds verder te zien, totdat de bergtoppen in de verte je bekend voorkomen.
De bergen des Heren. 
De bergen, vanwaar je hulp komt.                Een verschroeide aarde kijkt op naar de bergen vanwaar de rivieren, de stromen, het leven komt. 
Kijk jij daarom ook naar de bergen.              Van die bergen komt hulp. 
Hulp van de Heer - die hemel en aarde gemaakt heeft.
Zie dus voor al je geestelijke noden op naar de Heer, die de hemel gemaakt heeft, en zie voor al je tijdelijke noden op naar Mij, aan wie dit alles toebehoort, de Heer, die de aarde gemaakt heeft, zegt Jezus.
<img style="margin: 0px 0.2ex; vertical-align: middle; max-height: 24px;" src="https://mail.google.com/mail/e/1f525" alt="

26-11-17

Doordenkertje

Velen hebben geen idee van een levende Heer, de H. Geest, die in de gelovigen woont en door hen heen werkt om anderen te redden en te genezen. ( Ez. 36: 26-27 ) 

25-11-17

1 Sam. 2: 30

1Sam2 30.jpg

24-11-17

Ps. 119: 50

Ps119 50.jpg

23-11-17

Woord

Mij verheerlijken is, al lovende, Mijn karakter weerspiegelen in je leven.                    Opstijgen met vleugels als van adelaars, hoger en hoger, om je steeds dichter tot Mij te verheffen.
Mij loven is zingen, je hart zich laten ontroeren. 

Mij verheerlijken is precies hetzelfde tot uitdrukking brengen, maar dan door middel van je hele wezen, je hele leven.
Wanneer Ik zeg: 'Verblijd je, verblijd je', dan oefen Ik je om dit tot uitdrukking te brengen in je hele natuur.
Het Mij verheerlijken door geheiligde levens en toegewijde harten vol liefde, dat is de muziek van de hemel, zegt Jezus.

                          <div style=

22-11-17

Matt. 18: 20

Matt18 20d.jpg

21-11-17

Uitspraak

Het is geen dwaasheid om weg te geven wat je niet kunt behouden, om daarmee te krijgen wat je niet kunt verliezen.

( Jim Elliot, zendeling in Ecuador in jaren '50 )

20-11-17

Ps. 37: 3

Ps37 3.jpg

19-11-17

Doordenkertje

De kerk is niet alleen maar een gebouw. 

Wij "zijn" de kerk en wij allen zijn geroepen om te dienen.

18-11-17

Hand. 17: 28

Hand17 28.jpg

17-11-17

Woord

De vrede van God bevindt zich dieper dan alle kennis van 's werelds verstandigsten. 

In dat kalme rijk van de Geest, waar allen wonen die worden geleid door Mijn Geest, daar kunnen alle geheimenissen worden geopenbaard, alle verborgen Koninkrijkswaarheden worden getoond en geleerd.
Leef daar, en waarheid dieper dan alle kennis zal je worden geopenbaard.
Hun gedachtengangen zijn uitgegaan in de gehele wereld - zo plant de invloed zich voort, in steeds breder kring, van hen die dicht bij Mij leven.
Neem de tijd om met Mij te zijn.                 Acht alle dingen schade, opdat je Mij moge bezitten, zegt Jezus.

                          <div style=
1 2 3 4 5 6 7 8 Volgende