22-09-17

Woord

Zoek eerst het Koninkrijk van God en zijn gerechtigheid en dit alles zal u bovendien geschonken worden. (Matth. 6:33)
Indien dan uw oog zuiver is, zal geheel uw lichaam verlicht zijn. (Matth. 6:22)
Het oog van de ziel is de wil. 

Als Mijn Koninkrijk, het vinden van dat Koninkrijk, het dienen van dat Koninkrijk, je enige verlangen is, dan zal waarlijk je hele lichaam een en al licht zijn.
Wanneer Ik zeg, dat je eerst het Koninkrijk van God moet zoeken, dan is de eerste stap ervoor te zorgen, dat je wil voor dat Koninkrijk is. 
Dat je alleen maar oog hebt voor de glorie van God. 
En niets liever wilt dan dat Zijn Koninkrijk komt. 
En dat je in alle dingen de voortgang van Zijn Koninkrijk zoekt.
Ken geen waarden dan alleen geestelijke waarden. 
Ken geen voordeel dan alleen dat, wat geestelijk winst oplevert. 
Zoek in alles eerst Zijn Koninkrijk.
Zoek alleen materieel voordeel, wanneer dat voordeel winst voor Mijn Koninkrijk betekent. 
Distantieer je van alle geldswaarden. 
Wandel met Mij. 
Leer van Mij. 
Spreek met Mij. 
Hierin ligt je ware geluk, zegt Jezus.

                          <div style=

21-09-17

Rom. 15: 13

Rom15 13w.jpg

20-09-17

Jezus spreekt

Heer, wij geloven, kom ons ongeloof te hulp. (Marc. 9:24).
Deze kreet van het menselijk hart drukt evenzeer de menselijke nood uit als de kreet, die tot Mij werd gericht toen Ik op aarde was. Daaruit blijkt, dat de ziel gegroeid is.

Als een ziel zich bewust wordt van Mij en van Mijn macht, en Mij kent als Helper en Verlosser, dan gaat zo'n ziel steeds meer in Mij geloven.                                                  Tegelijkertijd is die ziel zich meer dan voorheen bewust, dat hij tekort schiet in volkomen vertrouwen op Mij.
'Heer, ik geloof, kom mijn ongeloof te hulp!'. 

De groei van de ziel - een toename van het geloof - dan een roep om meer geloof - een smeken om alle ongeloof en alle gebrek aan vertrouwen te overwinnen.
Die kreet wordt gehoord. 
Dat gebed wordt beantwoord. 
Meer geloof, en te zelfder tijd meer bekwaamheid om te zien, waar het ontbreekt aan geloofsvertrouwen.                               Mijn kinderen, probeer naar boven te gaan langs dit pad, dat je bij elke stap nader tot Mij brengt, zegt Jezus.

                          <div style=

19-09-17

Matt. 16: 28

Matt16 28.jpg

18-09-17

Uitspraak

Het gebed houdt de mens van de zonde af,
of de zonde houdt de mens van het gebed af.

John Bunyan ( 1628 – 1688 )

17-09-17

Luc. 11: 28

Luc11 28.jpg

16-09-17

Jezus spreekt

Blijf even staan op de drempel van Mijn huis van overvloed.                                                                              Houd even stil in ontzag en in de vreugde van aanbidding.                                                                                 Ik zal je de wensen van je hart geven.                                                                                                               Geef je verlangens zelf, ontstaan als ze zijn in de verbondenheid met de Goddelijke Geest, en ontvang hun vervulling.                                                                                                                                                  Weet dit en laat je hart zingen van de blijdschap over dit wonder van voorziening en genezing, zegt Jezus.

15-09-17

Ps. 52: 3

Ps52 3.jpg

14-09-17

Woord

Alles wat er gebeurt in de wereld is er om uw ogen te openen.  

Zie je niet dat er grote spanning heerst die mensen niet kunnen begrijpen!.

Wanneer ze Mij niet kennen zal het voor hen zeer duister worden.

De natuur laat zien dat er beroering komt die niet te stuiten is.  

Besef dat de tijd begint te korten en dat een ieder Mijn liefde nodig zal hebben om stand te houden.

De wereld is in verval, de maat van verwarring wordt steeds groter.

Het is helaas een zwakke en ontaarde wereld.

Maar Mijn kinderen moeten beseffen en geloven dat Mijn liefde nooit zal ophouden te bestaan zelfs ook niet in de moeilijkste tijden. 

Zie naar Mij en kom dicht bij Mij, want alleen zal het niet gaan.

Mijn kracht zal openbaar in je moeten worden door de Heilige Geest. 

Het besef moet groeien van het zoon- en dochterschap van Mijn kinderen.                            Weet dat Ik uitzie naar nog zo velen die Mij nog niet kennen.

Ga en vertel hen het goede nieuws. Amen 

13-09-17

Luc. 1: 37

Luc1 37w.jpg

12-09-17

Uitspraak

De wereld is onkundig van Christus en van zichzelf.

Ralph Erskine ( 1685 – 1752 )

11-09-17

Rom. 12: 10

Rom12 10.jpg

10-09-17

Woord

Je kunt je levensweg en bestemming veranderen door rekening te houden met Mijn wil en doeleinden. 

Richt je gedachten op de dingen die je opbouwen in plaats van alles wat je wil afbreken. 
Richt je steeds op het positieve en laat geen ontmoediging en wanhoop toe, zegt de Heer. 
Ik ben echt met je om je te brengen naar overwinningen. (Jer. 29:11)

                          <div style=

09-09-17

Marc. 11: 24

Mar11 24.jpg

08-09-17

Jezus spreekt

Ik zal je geenszins begeven,
Ik zal je geenszins verlaten. (Hebr. 13:5)
Mijn Woord is onfeilbaar waar. 

Door alle eeuwen heen hebben duizenden ervaren, dat Ik nooit verander, dat Ik het nooit opgeef en dat Mijn liefde nooit faalt.  'Geenszins begeven'. 
'Geenszins verlaten'. 
Dit betekent niet alleen, dat Ik tegenwoordig ben, maar...
Mijn liefde zal je nooit verlaten, Mijn liefdevol begrijpen zal je nooit verlaten, Mijn kracht zal je nooit verlaten. 
Bedenk toch wat Ik allemaal ben:
Liefde - dan ben je eeuwig verzekerd van liefde.
Kracht - dan kun je eeuwig verzekerd zijn van kracht, in elke moeilijkheid en in ieder gevaar.
Geduld - dan is er altijd een, die het nooit kan opgeven.
Begrip - dan zul je altijd begrepen worden.
Kun je te toekomst vrezen, als deze je zoveel te bieden heeft?. 
Geliefde, 'zet je hart op de dingen, die boven zijn' (de hogere, geestelijke dingen), 'en niet op de dingen, die van de aarde zijn' (de lagere, tijdelijke dingen) en je zult ontdekken hoe rijk je bent, zegt Jezus. 

                          <div style=

07-09-17

Jes. 5: 16

Jes5 16.jpg

06-09-17

Uitspraak

God kent geen problemen, alleen plannen. 

( Corrie ten Boom ) 

30-08-17

1 Kon. 8: 45

1Kon8 45.jpg

29-08-17

Woord

Laat Mijn liefde je richtsnoer zijn.

Wie liefheeft zoekt Mijn liefde om er een antwoord op te geven.

Het antwoord is door Mij, Het levende Woord, te volgen en meer en meer één te worden met het Woord door de Heilige Geest.                                      Zo toon je, in uw leven, Wie je volgt.                          Zo toon je Wie je liefheb.

Vergeet niet dat je die liefde demonstreert door ze aan anderen, rondom je heen, uit te delen.            Ook laten zien Wie de bron van die Liefde is en van Wie je ze hebt ontvangen.

Dan zal openbaring zeker niet uitblijven,  om nieuwe stappen hogerop met Mij te zetten.

Straal Mij uit, door discipel  van Mij te zijn.              De Jezus Christus die voor u gegaan is op het kruis en door de opstanding, om de wereld, zonde , ziekte en dood te overwinnen en waardoor je de echte vrijheid zult kregen om Gods kind, door geloof, te worden.

Je wordt dan een nieuwe schepping.

Dit is het begin van een nieuw leven met Mij als kind van God.

Dan ben je een broer of zus van Mij: de Eerstgeborene van heel de schepping.

Ik heb je innig lief. Amen 

28-08-17

Op. 5: 7

Op5 7.jpg

27-08-17

Jezus spreekt

Mijn kind!. Ja!. 

'Een schild tegen de verachting en een bescherming tegen het verwijt'. 
Dikwijls moest Ik Mijn discipelen ervoor beschermen, dat zij zichzelf verachten en beschuldigen.
Mijn arme Petrus zou nooit de moed hebben gehad om verder te leven, als er niet de tedere liefde was geweest, waarmee Ik hem had omhuld. 
Niet tegen de toorn van Mijn Vader, die een en al liefde is, moest Ik hem beschermen, niet tegen de hoon van Mijn vijanden, noch tegen de wrok van Mijn vrienden - neen!. Tegen de haat, waarmee Petrus zichzelf haatte.
En evenals vroeger, zijn ook bij Mijn volgelingen van heden schaamte en berouw en verachting afkomstig van henzelf, van hun zwakke 'ik'. 
Zij dachten, dat zij zo sterk en dapper voor Mij waren!. 
En dan moest Ik hen beschermen met een schild van liefde, want anders zouden zij nooit meer de moed opbrengen om te strijden en te overwinnen. 
Maar dit geconfronteerd worden met zichzelf is nodig - schaamte en berouw moeten komen. 
Dat is een stadium in de ontwikkeling, maar slechts een stadium. 
Wat zouden de blijde vleugels van een vlinder voor nut hebben als deze op de grond bleef, terneergedrukt bij de gedachte aan zijn verachtelijk verleden?.
En daarom zeg Ik nu tot jou, dat je geen moment meer moet stilstaan bij je zonden, vergissingen, fouten en slechte gewoonten uit het verleden.
Wees als iemand, die een wedstrijd loopt, die struikelt en valt, opstaat en voortsnelt naar de eindstreep. Wat helpt het als hij blijft staan om de plek te onderzoeken waar hij viel, om te huilen over het oponthoud en over de kortzichtigheid, dat hij dat, wat hem deed struikelen, niet eerder had gezien en uit de weg was gegaan?.
Dit geldt ook voor jou, en als een bevel draag Ik je op: zie niet achterom. 
Geef jezelf en allen, die je ooit hebt ontmoet, vanaf heden een nieuwe kans. 
Denk niet meer aan hun zonden en mislukkingen, noch aan die van jezelf. 
De herinnering is een stroom van teleurstelling, die de zwemmer hindert.
Toen Ik Mijn discipelen twee aan twee uitzond, geen reiszak, geen twee hemden, geen geld, was dat een opdracht, die niet alleen letterlijk maar ook figuurlijk moest worden uitgevoerd. 
Op de reis door het leven moet je je ontdoen van alles, wat niet belangrijk is. 
Werp alles weg, wat je hindert, de onvolmaaktheden van anderen uit het verleden - het gevoel van mislukking.
Reis zonder lasten, met een licht hart, en een licht hart is van grote invloed.
Mijn kind, Ik heb je lief, zegt Jezus.

                          <div style=

26-08-17

Ef. 3: 12

Ef3 12.jpg

25-08-17

Woord

Kijk naar Mij, zegt de Heer.

Kom naar Mij. 
Ik versterk je geest, ziel en lichaam. 
Ik zal je gedachten vernieuwen en breng tevredenheid verwant aan een volledige maaltijd voor een uitgehongerde of zoet water voor een dorstig ziel.                                         Ontvang genezing. 
Ik richt je op en bemoedig je. 
Ik ben beschikbaar voor allen die serieus zoeken. 
( Ps. 119:2 )
Eugène

24-08-17

1 Tim. 3: 9

1Tim3 9.jpg

23-08-17

Uitspraak

De ziel is het hoogste en meest nobele deel van de mens, die hem in staat stelt om onbegrijpelijke, eeuwige, onzichtbare dingen te omvatten.
( Martin Luther )

22-08-17

Matt. 6: 6

Matt6 6.jpg

21-08-17

Woord

Laat Mijn liefde je richtsnoer zijn.

Wie liefheeft zoekt Mijn liefde om er een antwoord op te geven.

Het antwoord is door Mij, Het levende Woord, te volgen en meer en meer één te worden met het Woord door de Heilige Geest.                                      Zo toon je, in uw leven, Wie je volgt.                           Zo toon je Wie je liefheb.

Vergeet niet dat je die liefde demonstreert door ze aan anderen, rondom je heen, uit te delen.             Ook laten zien Wie de bron van die Liefde is en van Wie je ze hebt ontvangen.

Dan zal openbaring zeker niet uitblijven,  om nieuwe stappen hogerop met Mij te zetten.

Straal Mij uit, door discipel  van Mij te zijn.              De Jezus Christus die voor u gegaan is op het kruis en door de opstanding, om de wereld, zonde , ziekte en dood te overwinnen en waardoor je de echte vrijheid zult kregen om Gods kind, door geloof, te worden.

Je wordt dan een nieuwe schepping.

Dit is het begin van een nieuw leven met Mij als kind van God.

Dan ben je een broer of zus van Mij: de Eerstgeborene van heel de schepping.


Ik heb je innig lief. Amen 

20-08-17

Col. 1: 6

Col1 6.jpg

19-08-17

Uitspraak

Christus is niet gekomen omdat het voor Hém nodig was, maar omdat het voor óns nodig was.             Maarten Luther ( 1483 - 1546 ) 

18-08-17

Fil.1: 6

Fil1 6.jpg

1 2 3 4 5 6 7 8 Volgende